Obywatele UE mogą swobodnie przemieszczać się, przebywać i podejmować pracę w krajach należących do Unii. Wielu z nich pozostaje w związkach małżeńskich lub innych relacjach rodzinnych z osobami, które nie mają takiego obywatelstwa, a co za tym idzie – nie korzystają z tych swobód. Swoboda przemieszczania się i przebywania obywateli Unii na terytorium państw członkowskich (z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i w środkach przyjętych w celu ich wykonania) stanowi jedną z fundamentalnych, podstawowych swobód, wynikających wprost z prawa unijnego. Jednocześnie każdy z obywateli UE ma prawo ochrony i poszanowania jego życia rodzinnego. Aby pogodzić te dwa uprawnienia i umożliwić ich realizację, konieczne było wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, pozwalających także członkom rodziny obywateli UE będących obywatelami państw trzecich na łatwiejsze podróżowanie i pobyt wewnątrz Unii. Odpowiednie ułatwienia zostały przewidziane w szczególności w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.Urz.UE z 2004 r. L 158, s. 77; dalej: dyrektywa) i implementujących ją przepisach.

Wspólne podróże