Jakie są skutki podatkowe nabycia używanego sprzętu od pracodawcy?

Nabycie używanych urządzeń lub samochodu za cenę niższą od ich wartości rynkowej powinno zostać zakwalifikowane jako przychód pracowników. Jeżeli jednak ceny, za które pracodawca sprzedaje używany sprzęt pracownikom, są takie same jak ceny oferowane innym podmiotom (np. wyspecjalizowanym firmom handlującym sprzętem poleasingowym), wówczas przychód po stronie pracowników nie powstanie.

Również w przypadku gdy pracodawca dysponuje wyceną potwierdzającą, że cena sprzedaży odpowiada wartości rynkowej urządzenia lub samochodu, jego nabycie przez pracownika będzie neutralne na gruncie przepisów ustawy o PIT. Trudności nastręcza kwalifikacja przychodu pracownika z tytułu nabycia sprzętu po cenie niższej niż jego wartość rynkowa. Z jednej strony przychód ten pozostaje w oczywistym związku z umową o pracę i gdyby nie ona, pracownik zapewne by go nie uzyskał. Jednak należy pamiętać, że podstawą przeniesienia własności sprzętu jest odrębna czynność prawna (sprzedaż) dokonywana najczęściej już po rozwiązaniu stosunku pracy. Kwalifikacja przychodu ma nie tylko wpływ na obowiązki płatnika podatku, ale uzależnione są od niej także skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W praktyce pracodawcy starają się zwykle znaleźć argumenty przemawiające za stanowiskiem, że cena sprzedaży jest ceną rynkową. Pozwala to nie tylko na uniknięcie powyższych dylematów, ale jest także rozwiązaniem oczekiwanym przez pracowników, którzy niechętnie ponoszą dodatkowe obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe w przypadku podobnych transakcji.

Więcej na temat umów o pracę przeczytasz w książce "Kodeks pracy z praktycznym komentarzem"