W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła 1051 kontroli w 839 podmiotach, w których było zatrudnionych ponad 33 tys. niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika ze sprawozdania z działalności PIP w 2020 r. Wśród tych kontroli 216 miało miejsce u pracodawców mających status zakładu pracy (ZPChr), a 69 w firmach z otwartego rynku pracy. Okazuje się, że nieprawidłowości związane z zatrudnianiem osób z dysfunkcjami zdrowotnymi stwierdzono w 82 proc. kontroli w ZPChr oraz 81 proc. kontroli u pracodawców niemających tego statusu.
W firmach z chronionego rynku pracy najczęściej występujące uchybienia z zakresu bezpieczeństwa pracy dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń (w tym higieniczno-sanitarnych), braku rozwiązań architektonicznych ułatwiających funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz nieprawidłowego oznakowania urządzeń i instalacji energetycznych. Nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy obejmowały przede wszystkim kwestie stosunku pracy – przekazywania błędnej informacji o warunkach zatrudnienia, urlopach i czasie pracy, głównie nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy.