Czy osoby, które przed ukończeniem 60. roku życia zdecydowały się na wypłacenie środków z pracowniczego planu kapitałowego, mogą kontynuować oszczędzanie?

Tak. Pieniądze gromadzone przez uczestnika PPK są jego prywatną własnością. Oznacza to, że nawet przed ukończeniem 60. roku życia może on w dowolnym momencie z nich skorzystać, dokonując tzw. zwrotu środków lub wypłaty w trudnych sytuacjach życiowych. I co istotne, nie oznacza to końca oszczędzania w PPK.
Zwrot środków to wycofanie przez uczestnika programu oszczędności zgromadzonych na jego rachunku w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia. Uczestnik PPK nie musi uzasadniać decyzji o zwrocie. Należy mieć jednak na uwadze, że w takim przypadku nie otrzyma on całości swoich oszczędności. Zgromadzone pieniądze zostaną pomniejszone o środki pochodzące z dopłat od państwa (czyli wpłatę powitalną i dopłaty roczne) oraz 30 proc. środków pochodzących z wpłat od pracodawcy (kwota ta zostanie przekazana do ZUS, a informacja o niej zostanie zapisana na koncie ubezpieczonego). Pieniądze przekazywane uczestnikowi PPK (czyli 100 proc. ze sfinansowanych przez niego wpłat oraz 70 proc. z wpłat sfinansowanych mu przez pracodawcę) zostaną pomniejszone o 19-proc. podatek od zysków kapitałowych.
Dwa kolejne sposoby skorzystania z oszczędności zgromadzonych w PPK to wypłaty w szczególnych sytuacjach życiowych. Do 25 proc. sumy na rachunku PPK można wypłacić (jednorazowo lub w ratach) w razie poważnego zachorowania uczestnika programu, jego współmałżonka lub dziecka, a do 100 proc. – w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. przy zakupie mieszkania).
O wypłatę z tytułu poważnego zachorowania uczestnik programu może wnioskować w razie zdiagnozowania jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) – odrębny katalog dla osoby dorosłej i dla dziecka – bądź całkowitej niezdolności do pracy lub umiarkowanego albo znacznego stopnia niepełnosprawności – na okres co najmniej dwóch lat.
Wypłata środków z tytułu poważnego zachorowania następuje na wniosek uczestnika, do którego trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania albo orzeczenie o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.
Wypłata na cele mieszkaniowe jest rodzajem pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego – w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu hipotecznego na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko uczestnicy programu, którzy w dniu złożenia do instytucji finansowej wniosku o zawarcie umowy w tej sprawie nie ukończyli jeszcze 45 lat. Pieniądze pożyczone na wkład własny należy zwrócić. Ich zwrot nie może rozpocząć się później niż pięć lat od dnia takiej wypłaty, a na zwrot całości uczestnik PPK ma maksymalnie 15 lat od dnia wypłaty. Szczegóły dotyczące spłaty są określone w umowie zawartej przez niego z instytucją finansową.
Osoby, które zdecydowały się na jeden z wyżej opisanych rodzajów wypłaty albo zwrot środków, w dalszym ciągu mogą oszczędzać w programie. Przepisy ustawy o PPK nie łączą wykorzystania pieniędzy z rachunku PPK przez osobę niemającą jeszcze 60 lat z zaprzestaniem przekazywania dalszych wpłat do tego programu finansowanych przez pracodawcę i uczestnika. Umowa o prowadzenie planu w dalszym ciągu obowiązuje, a rachunek uczestnika PPK jest prowadzony przez instytucję finansową nawet w przypadku wypłacenia całości oszczędności. Pomimo dokonanej wypłaty/zwrotu środków obowiązki podmiotu zatrudniającego się nie zmieniają. Jest on nadal zobowiązany do obliczania i przekazywania finansowanych przez siebie wpłat do instytucji finansowej, a także do obliczania, pobierania od uczestnika PPK i przekazywania do instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika programu. Tylko złożenie podmiotowi zatrudniającemu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat od programu wstrzymuje dalsze oszczędzanie.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html