Komisja wskazuje, że mimo postępów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadal jest wiele do zrobienia. Co prawda liczba śmiertelnych wypadków przy pracy zmniejszyła się w UE o ok. 70 proc. (od 1994 r. do 2018 r.), ale nadal rocznie dochodzi do 3,3 tys. śmiertelnych wypadków i 3,1 mln tych bez ofiar śmiertelnych, ponad 200 tys. pracowników umiera z powodu chorób związanych z pracą.
Aby ograniczyć te dane, KE zaktualizowała strategiczne ramy UE dotyczące bhp na lata 2021–2027. W dokumencie określono kluczowe działania niezbędne do poprawy zdrowia i ochrony pracowników w nadchodzącym czasie. KE skupi się na trzech grupach działań.
Po pierwsze planuje przegląd dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu zatrudnienia oraz dyrektywy w sprawie pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe, a także uaktualni ograniczenia ochronne dotyczące azbestu i ołowiu. Przygotuje też na szczeblu UE inicjatywę dotyczącą zdrowia psychicznego w miejscu pracy i przedstawi wytyczne dotyczące niezbędnych działań.
Po drugie będzie propagowała podejście „Wizja zero” w celu wyeliminowania w UE zgonów związanych z pracą. Zaktualizuje również unijne przepisy dotyczące niebezpiecznych substancji chemicznych w celu zwalczania m.in. chorób nowotworowych i układu oddechowego.
Po trzecie wyciągnie wnioski z obecnej pandemii. We współpracy z podmiotami działającymi w dziedzinie zdrowia publicznego opracuje procedury dla sytuacji nadzwyczajnych oraz wytyczne dotyczące szybkiego uruchomienia i wdrażania środków w przypadku potencjalnych przyszłych kryzysów zdrowotnych.
KE chce zmobilizować instytucje UE, państwa członkowskie i partnerów społecznych do realizacji wspólnych priorytetów w zakresie ochrony pracowników. Podkreśla, że planowane działania przyczynią się do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej i pomogą przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność i konkurencyjność.
– Środowisko pracy zmienia się pod wpływem transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej. Za sprawą zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy zmniejszają się również koszty ponoszone przez ludzi, przedsiębiorstwa i całe społeczeństwo. Dlatego też utrzymanie i poprawa standardów ochrony pracowników pozostaje priorytetem dla gospodarki służącej ludziom. Potrzebujemy więcej działań ze strony UE, aby nasze miejsca pracy odpowiadały wymogom przyszłości – twierdzi Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom.