Prowadzący sklepiki w jednostkach oświatowych będą mogli starać się o dofinansowanie do pensji pracowników, zwolnienie ze składek ZUS, postojowe oraz dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firm.

Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta.
Nowela zakłada też wydłużenie terminu, w którym wyłączone jest udzielenie dofinansowania do pensji na podstawie tzw. ustawy antykryzysowej (z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669). Przepisy te nie będą stosowane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii (obecne regulacje przewidują, że nie stosuje się jej do końca czerwca 2021 r.). Chodzi o to, aby dofinansowania nie dublowały się. W czasie pandemii przysługują one na podstawie specustawy covidowej.
Ponadto na podstawie nowych przepisów o zwolnienie ze składek do ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. będą mogli w końcu ubiegać się płatnicy świadczący usługi przewodnickie na rzecz muzeów (prowadzący przeważającą działalność pod kodem PKD 79.90.A). Do tej pory nie mieli takiej możliwości ze względu na lukę prawną, która powstała w związku z wejściem w życie tzw. tarczy branżowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255). Ustawa ta przyznała prawo do ubiegania się o zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przedsiębiorcom działającym pod określonymi kodami PKD. Problem w tym, że termin na złożenie wniosku upłynął jeszcze przed jej wejściem w życie. Sytuację miała naprawić zmiana przepisów, nie objęła ona jednak wszystkich uprawnionych, m.in. przedsiębiorców działających właśnie pod kodem 79.90.A, którzy aż do teraz nie mogli skorzystać z tej formy pomocy. Teraz w końcu dostaną taką możliwość (jeżeli spełnią warunki ustawowe). Wniosek muszą złożyć do 30 września 2021 r.
Wprowadzono także zmiany, które mają umożliwić niektórym przedsiębiorcom skorzystanie z pomocy. Obecnie nie można uzyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, jeżeli firma została zwolniona z obowiązku pokrycia za nich należności do ZUS. I to nawet w sytuacji, gdy zwolnienie i dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy (czyli dwa odmienne świadczenia) dotyczą różnych okresów. Wprowadzane modyfikacje eliminują ten problem.
W noweli znalazły się też przepisy, które dają powiatowemu urzędowi pracy możliwość umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności z tytułu nienależnie pobranych instrumentów pomocowych, w tym m.in. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb spec ustawy antycovidowej), pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy i organizacji pozarządowej (art. 15zzd i art. 15zzda) czy dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (art. 15zze4).
Świadczenie Komu przysługuje Konieczne do spełnienia warunki Do kogo wniosek
Postojowe Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, bibliotekach pedagogicznych), działający pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z (jako rodzaj przeważającej działalności) ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności pod określonym kodem PKD;■ przychód niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym lub marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;■ brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych; chyba że przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącach, których dotyczył spadek przychodów;■ zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż przedsiębiorca był związany umową najmu przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów Wniosek składany jest do ZUS.Postojowe jest udzielane w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek dotyczący spadku przychodu, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.Jeżeli świadczenie zostało przyznane na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, to ten sam miesiąc nie może zostać podany przy ubieganiu się o kolejne postojowe
Zwolnienie ze składek za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Jw., czyli przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności pod określonym kodem PKD;■ zgłoszenie jako płatnik składek do 30 września 2020 r.;■ przychód niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym lub marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;■ zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż przedsiębiorca był związany umową najmu przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów Wniosek o zwolnienie przedsiębiorcy składa się do ZUS najpóźniej do 30 września 2021 r.
Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy) Jw., czyli przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności pod określonym kodem PKD;■ przychód niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym albo marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.■ zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej o tym, że przedsiębiorca był związany umową najmu przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów Wniosek składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, najpóźniej do 30 września 2021 r.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, bibliotekach pedagogicznych), działający pod kodami PKD: 47.11.Z albo 47.19.Z (jako rodzaj przeważającej działalności) ■ prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności pod określonym kodem PKD;■ przychód był niższy o co najmniej 40 proc. odpowiednio w listopadzie, grudniu 2020 r., styczniu, lutym albo marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. Wniosek składa się tylko w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora, do 30 września 2021 r.Dotacja jest udzielana w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek dotyczący spadku przychodu, ale nie więcej niż pięciokrotnie