Taką podwyżkę przewiduje obwieszczenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 19 maja 2021 r. w sprawie zasiłku dla bezrobotnych (M.P. poz. 486). Co do zasady wysokość zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu inflacji za rok poprzedni. W 2020 r. była też druga, dodatkowa podwyżka tego świadczenia i w efekcie od 1 września ub.r. do 31 maja br. wynosiło ono 1200 zł przez pierwsze 90 dni jego pobierania oraz 942,30 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa.
Zgodnie ze wspomnianym obwieszczeniem od 1 czerwca br. do 31 maja 2022 r. zasiłek będzie wynosił odpowiednio 1240,80 zł i 974,40 zł. Zmieniła się też wysokość świadczenia dla osoby bezrobotnej, która była zatrudniona krócej niż pięć lat. Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) w takim przypadku należy się 80 proc. kwoty zasiłku, czyli 992,64 zł przez pierwsze trzy miesiące i 779,52 zł przez kolejne. Z kolei osoba, której okres uprawniający do zasiłku wynosi więcej niż 20 lat, może liczyć na 120 proc. kwoty zasiłku, co daje odpowiednio 1489 zł i 1169,28 zł.
Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych skutkuje zmianą wysokości innych powiązanych z nim świadczeń, które są kierowane do osób szukających pracy. Jednym z nich jest stypendium dla osoby odbywającej staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub biorącej udział w szkoleniu, które wynosi 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Analogicznie jest z dodatkiem aktywizacyjnym należącym się osobie, która w trakcie otrzymywania zasiłku znalazła zatrudnienie lub podjęła inną pracę zarobkową. W takiej sytuacji może uzyskać do 50 proc. jego kwoty.