Wątpliwość, czy wszystkie wezwania zostały dołączone do sądowego pisma, działa na korzyść skarżącego. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczy studenta, który został skreślony z listy kształcących się na uniwersytecie z powodu niezaliczenia semestru. Uczelnia argumentowała, że wyczerpał on wszystkie możliwości powtarzania przedmiotu. W uzasadnieniu wskazała m.in., że kilkakrotnie już nie zaliczył zajęć i je repetował. Natomiast zgodnie z regulaminem studiów dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotów tylko w przypadku, gdy student nie powtarzał już jednego semestru w okresie studiów, chyba że przyczyną niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne okoliczności.
Student zarzucił uczelni, że nie uwzględniła jego stanu zdrowia. Skierował sprawę do WSA w Olsztynie, zarzucając uniwersytetowi, że nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego lekarza i w konsekwencji dowolnie przyjął, jakoby stan skarżącego nie miał wpływu na niezaliczenie przez niego przedmiotów. Student wskazał, że do ustalenia tej okoliczności wymagane są wiadomości specjalne, których organ nie posiadał, a nie mógł poprzestać wyłącznie na ocenie poglądów wykładowców.
WSA jednak nie przychylił się do tych zastrzeżeń. Wyjaśnił, że podstawą skreślenia z listy studentów nie była uwypuklona w skardze okoliczność – stan zdrowia studenta – lecz przesłanka niezaliczenia semestru w określonym terminie. Akta sprawy potwierdzają zaś ten fakt. Rektor wyjaśnił przy tym, z jakich powodów student nie może już kontynuować kształcenia. Akta sprawy pokazują, że skarżący wykorzystał już wszystkie możliwości, a jego dolegliwości zdrowotne nie mogły mieć bezpośredniego związku z brakiem zaliczeń, skoro nie skorzystał on z opcji urlopu zdrowotnego i uczęszczał na zajęcia.
Student nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Jednak okazało się, że sąd postanowił odrzucić skargę kasacyjną z uwagi na niedopełnienie przez niego formalności. Nie dołączył bowiem pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Student złożył zażalenie na to postanowienie do NSA. Wskazał, że od sądu powinien otrzymać trzy pisma, tj. wezwanie do usunięcia braków skargi kasacyjnej, oraz dwa dotyczące zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Tymczasem dostał tylko dwa pisma, bez tego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.
– Powyższe okoliczności nie pozwalają na przyjęcie bez żadnych wątpliwości, że przesyłka sądowa zawierała wezwanie do usunięcia braków skargi kasacyjnej. W sprawie nie można bowiem wykluczyć, że omyłkowo nie zostało ono dołączone. Wątpliwości te – mając na uwadze konstytucyjne prawo do sądu i stan faktyczny niniejszej sprawy – należy interpretować na korzyść strony skarżącej – uznał NSA. Dlatego uchylił zaskarżone postanowienie. Skarżący będzie miał szansę uzupełnić skargę i ponownie zawalczyć o włączenie do grona studentów.

orzecznictwo

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt III OZ 239/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia