Mój pracodawca został objęty ustawą o PPK od 1 stycznia br. Umowę o prowadzenie programu planuje zawrzeć w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie, co oznacza, że do PPK zostanę zapisany w maju. Czy otrzymam dopłatę roczną od państwa za 2021 r., skoro nie odprowadzę wpłat za wszystkie miesiące w roku?

Rozpoczęcie oszczędzania w pracowniczym planie kapitałowym w trakcie roku nie ma znaczenia przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej. Ważne jest to, czy w ciągu roku na PPK zostanie przekazana odpowiednia kwota wpłat.
Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) z tytułu uczestnictwa w programie w danym roku kalendarzowym jego uczestnik otrzymuje dopłatę roczną (240 zł). Warunkiem jest to, by kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Dla osób, które obniżają finansowaną przez siebie wpłatę podstawową, pułap jest niższy – to 25 proc. powyższej kwoty.
Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. wynosi 2800 zł. Aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za ten rok, wpłaty na jego rachunki PPK w 2021 r. będą więc musiały wynieść co najmniej 588 zł (2800 x 6 = 16 800; 16 800 x 3,5 proc. = 588 zł). W przypadku osób, które na swój wniosek obniżą procent wpłaty podstawowej do programu, będzie to 147 zł.
Za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej (niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK), ale co ważne przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych na wszystkie prowadzone dla uczestnika rachunki PPK.
Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje. Jeżeli ma on więcej niż jeden rachunek PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej. Jeśli wszystkie umowy zostały zawarte w tym samym dniu, dopłata trafi na rachunek PPK, na którym wartość zgromadzonych pieniędzy jest największa. Co ważne, dopłata roczna będzie przysługiwała uczestnikowi programu z odpowiednią wysokością wpłat w roku, nawet jeśli w momencie ustalania uprawnienia do dopłaty rocznej nie będzie aktywnie oszczędzał w planie, tj. złoży pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, gdy dopłata roczna nie przysługuje, choć uczestnik PPK spełni warunki do jej otrzymania. Będzie tak, gdy:

pracodawca nie finansuje wpłat do PPK za pracownika ze względu na utworzenie pracowniczego planu emerytalnego (PPE); to, że pracownik kontynuuje dokonywanie wpłat do PPK, nie ma tu znaczenia; uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym;uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. ©℗

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm