Ministerstwo Edukacji i Nauki nie zamierza wprowadzić takich samych zasad postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich oraz studentów. Nadal w przypadku tych drugich nie będzie można odwołać się od umorzenia sprawy.

Na problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich. Wskazał, że wpływają do niego skargi, które dotyczą braku możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na wprowadzenie regulacji podobnej do tej dotyczącej nauczycieli akademickich. W ich przypadku na postanowienie o umorzeniu postępowania, osobie, której ono dotyczy, osobie zawiadamiającej, pokrzywdzonemu oraz organowi, który polecił rozpoczęcie prowadzenia sprawy, przysługuje zażalenie do komisji dyscyplinarnej.
RPO zwrócił się do ministra edukacji i nauki z prośbą o rozważenie wprowadzenia do ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) regulacji pozwalającej na zaskarżenie postanowienia o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta. Resort nie widzi jednak takiej potrzeby.
Wyjaśnia, że postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne wobec studentów i doktorantów różnią się znacząco od tych toczących się wobec nauczycieli akademickich (gdzie mamy do czynienia z przewinieniem zawodowym), ponieważ wiążą ich innego rodzaju stosunki prawne z uczelnią. Zatem inne rozwiązania zostały w sposób zamierzony wprowadzone do ustawy. – Zarówno pokrzywdzony, jak i osoba składająca zawiadomienie (świadek określonego czynu) niezależnie od prowadzonego przez rzecznika postępowania (lub jego umorzenia) mogą wystąpić w sprawie cywilnej na drogę sądową lub też powiadomić organy ścigania, jeśli posiadają uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa – dodaje MEiN.