Przedłużenie zwolnienia ze składek na luty, nawet trzykrotna dotacja na pokrycie kosztów działalności i złagodzenie warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać dopłaty do pensji pracowników i postojowe

Takie zmiany znalazły się w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 r. poz. 371). Przewiduje ono dobrze już znane narzędzia wsparcia firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.
W zakresie dopłat do pensji pracowników nowe rozporządzenie łagodzi warunki, jakie trzeba spełniać, aby je otrzymać. Chodzi o przedsiębiorców z branży zakwaterowania i turystycznej. Mogą oni wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń, jeśli mogą wykazać odpowiedni spadek przychodu w porównaniu do września 2020 r. (a nie jak dotychczas wyłącznie w porównaniu do miesiąca poprzedzającego ten, w którym wystąpił spadek lub analogicznego miesiąca z poprzedniego roku). Tym samym większą szansę na dopłaty zyskały np. firmy, które zaczęły prowadzić działalność w 2020 r. Analogiczna zmiana okresów porównawczych dotyczyć będzie też firm ubiegających się o postojowe, zwolnienie ze składek oraz dotację na pokrycie kosztów działalności.
Ulga w należnościach do ZUS zostanie przedłużona dla branży hotelarskiej i gastronomicznej także na luty 2021 r. Przesunięto także o miesiąc termin złożenia wniosku, o zwolnienie ze składek za styczeń 2021 r. lub styczeń 2021 r. i grudzień 2020 r. Będzie go można dostarczyć do 30 kwietnia 2021 r.
Nowe przepisy umożliwiają mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom o wskazanych kodach PKD uzyskanie dotacji na pokrycie kosztów działalności dwu- lub nawet trzykrotnie. Zawierają one jednak zastrzeżenie, że ich liczba zostanie pomniejszona o poprzednio otrzymaną dotację, więc część z nich otrzyma ten instrument wsparcia tylko raz lub dwa razy.
Świadczenie Uprawnieni Zasady pomocy Do kogo wniosek
Postojowe Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:Grupa I:47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach); 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach); 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach). Grupa II:91.02.Z (działalność muzeów)Grupa III:49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany); 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania); 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania); 55.30.Z (pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych, i pola namiotowe); 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne); 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne); 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)); 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna); 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów); 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi); 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów); 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych); 74.20.Z (działalność fotograficzna); 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego); 79.11.A (działalność agentów turystycznych); 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki); 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych); 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana); 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów); 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 85.53.Z (poza szkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu); 85.59.A (nauka języków obcych; 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej); 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna); 86.90.D (działalność paramedyczna); 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych); 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych); 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych); 93.11.Z (działalność obiektów sportowych); 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej); 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem); 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki); 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni); 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana); 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna); 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej); 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) Przedsiębiorca:■ musi prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.; ■ musi mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, albo we wrześniu 2020 r.; ■ nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej) Przedsiębiorcy z grupy I mogą ubiegać się o postojowe tylko jednokrotnie.Przedsiębiorcy z grupy II – maksymalnie dwukrotnie. Przedsiębiorcy z grupy III – maksymalnie trzykrotnie.Wniosek składany jest do ZUS.Organ rentowy informuje, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał świadczenie postojowe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152), to pomniejszy ono liczbę świadczeń postojowych, o które można wystąpić na podstawie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 371).
Zwolnienie ze składek za luty 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:49.32.Z; 49.39.Z; 52.23.Z; 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej); 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.01.Z; 96.04.Z Przedsiębiorca musi::■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r,;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za luty 2021 r. do 31 marca (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.
Zwolnienie ze składek za styczeń 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:47.71.Z; 47.72.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z Przedsiębiorca musi:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za styczeń do 31 marca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.
Zwolnienie ze składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:49.32.Z (działalność taksówek osobowych); 49.39.Z; 52.23.Z (działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy); 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej); 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.04.Z; 96.01.Z Przedsiębiorca musi:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. i grudzień 2020 r. do 31 marca 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.
Świadczenie Uprawnieni Zasady pomocy Do kogo wniosek
Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy) Przedsiębiorcy, którzy – według stanu na 30 listopada 2020 r. – prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 79.11.A; 79.12.Z Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje przez trzy miesiące. O pomoc może się starać się przedsiębiorca, którego przychód (w rozumieniu przepisów podatkowych) z działalności przeważającej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do tego uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Dofinansowanie wynosi 2 tys. zł miesięcznie (na pracownika). Nie przysługuje na podwładnego, którego wynagrodzenie było wyższe niż 300 proc. przeciętnej pensji (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku). Nie należy się też za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń (udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19) Wniosek składa się w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (najpóźniej do 31 marca 2021 r.)
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD jako przeważającą działalność:1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z; 2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z – w zakresie działalności polegającej na udzielaniu świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 91.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z Dotacja jest przyznawana mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy:■ prowadzili działalność na dzień 30 listopada 2020 r., ■ uzyskali przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub we wrześniu 2020 r. Dotacja nie podlega zwrotowi, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez trzy miesiące od jej udzielenia. Wniosek należy kierować do powiatowego urzędu pracy. Będzie można go złożyć po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP do 31 maja 2021 r. Obowiązuje forma elektroniczna.Dotacja może być udzielona:■ dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy 1)■ trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom z grupy 2)Wnioski o dotację muszą dotyczyć różnych miesięcy. Jeśli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca otrzymał dotację na podstawie poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 152), liczbę dotacji z nowego rozporządzenia pomniejsza się o jedną