Miejsce wykonywania pracy przez obcokrajowca może być inne niż to wskazane w dokumentach. Ale tylko pod pewnymi warunkami. Tak wynika z wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Problem dotyczy tego, czy w okresie epidemii cudzoziemcy pracujący w Polsce na podstawie m.in. zezwolenia na pracę czy oświadczenia mogą wykonywać ją zdalnie.
Sytuacja jest prostsza, jeżeli obcokrajowiec pracuje na podstawie zezwolenia. Co prawda we wniosku o zgodę na zatrudnienie trzeba wskazać miejsce wykonywania pracy. Jednak, wedle wyjaśnienia PIP, należy przyjąć, że zezwolenie będzie ważne na terytorium całej Polski, jeżeli cudzoziemiec świadczy pracę na rzecz podmiotu w nim wskazanego – niezależnie od miejsca, w którym się ona faktycznie odbywa.
– Powierzenie pracy cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie, w innej lokalizacji niż jego stałe miejsce pracy określone w umowie (w tym również pracy zdalnej), nie może być w takim wypadku uznane za nielegalne – wyjaśnia PIP.
Sytuacja przedstawia się nieco inaczej, gdy obcokrajowiec zatrudniony jest na podstawie oświadczenia. W takim przypadku bowiem niezbędną przesłanką legalności powierzenia mu pracy jest wykonywanie jej na warunkach określonych w tymże oświadczeniu, wpisanym do ewidencji przez urząd pracy. Dlatego, co do zasady, powierzenie pracy cudzoziemcowi w innym miejscu niż wskazane w oświadczeniu stanowi wykroczenie.
Jednak i od tej reguły są wyjątki. Wprowadziła je ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Pracodawca może, korzystając z tych regulacji, zlecić obcokrajowcowi, aby wykonywał swoje obowiązki zdalnie. Mimo że w takim przypadku ulegają zmianie warunki wykonywania pracy określone w oświadczeniu, to cudzoziemiec może pracować z domu bez konieczności wpisania nowego oświadczenia do ewidencji urzędu.
– Dla celów dowodowych polecenie wykonywania przez cudzoziemca pracy zdalnej powinno zostać udokumentowane, np. w postaci skierowanego do pracownika e-maila zawierającego takie polecenie i okres świadczenia pracy zdalnej – zaznacza inspekcja. ©℗