Osoby, które stały się niezdolne do pracy w okresie pobierania świadczeń opiekuńczych, będą mogły ubiegać się o rentę z tego tytułu.

Taką zmianę w art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowana w tym przepisie modyfikacja dotyczy osób, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymują jedną z trzech form wsparcia: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Co do zasady jest tak, że ośrodek pomocy społecznej odprowadza za takie osoby składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy, którą stanowi wysokość danego świadczenia. Należności na ZUS są opłacane aż do momentu osiągnięcia przez te osoby niezbędnego okresu ubezpieczenia, który jest warunkiem uzyskania prawa do najniższej emerytury. W przypadku osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze jest to 25 lat składkowych i nieskładkowych dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet. W praktyce oznacza to, że gdy opiekun będzie posiadał wymagany staż ubezpieczeniowy, to składki przestaną być opłacane. Taka sytuacja powoduje jednak negatywne konsekwencje, gdy opiekun stanie się niezdolny do pracy w czasie, w którym będzie już pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej, a wynikają one z przyjętych w przepisach wymogów, jakie są stawiane przy staraniu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (częściowej lub całkowitej). Zgodnie z nimi nabycie prawa do renty jest ściśle powiązane z faktem pozostawania w ubezpieczeniu. Osoba ubiegająca się o to świadczenie musi bowiem wykazać, że w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy posiada określony staż ubezpieczeniowy, a niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia lub nie później niż w trakcie 18 miesięcy od jego ustania.
Aby opiekunom było łatwiej spełnić te warunki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce zmienić treść art. 57 ustawy w taki sposób, że za okres, w którym powstała niezdolność do pracy, będzie uznawany również czas pobierania jednego ze świadczeń opiekuńczych, w którym nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (albo nie później niż w ciągu 18 dni od jego zakończenia).
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy