Organ w przypadku niespełnienia warunków ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS powinien rozstrzygnąć sprawę, a nie uznać ją za bezprzedmiotową – wynika z orzeczenia WSA w Olsztynie.

Przedsiębiorca zwrócił się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec 2020 r. Oświadczył, że w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek, osiągnął przychód w wysokości 2436,50 zł.
ZUS umorzył postępowanie w sprawie, wskazując, że warunkiem zwolnienia jest złożenie do 30 czerwca 2020 r. dokumentów rozliczeniowych, czego mężczyzna nie zrobił. Wobec tego organ uznał, że postępowanie jest bezprzedmiotowe.
Przedsiębiorca wniósł o ponowne rozpoznanie sprawy. Tłumaczył, że nie złożył dokumentów, bo nie wiedział o takim obowiązku. Wskazywał, że z powodu pandemii dostęp do siedziby urzędu był utrudniony i podkreślał, że organ i tak posiada wszystkie dane dotyczące jego rozliczeń. Decyzja jednak została podtrzymana.
WSA, rozpatrując sprawę, uchylił decyzję organów, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd wyraźnie wskazał, że zgodnie z przepisami, aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca musiał przesłać deklarację rozliczeniową bądź imienne raporty miesięczne w określonym terminie. Skoro tego nie zrobił – zwolnienie niezależnie od podnoszonych przezeń argumentów nie przysługuje. Jednakże decyzje wydane przez ZUS i tak musiały zostać uchylone, bowiem umorzenie postępowania może mieć miejsce wtedy, gdy zaistniała trwała i niemożliwa do usunięcia przeszkoda, która uniemożliwia rozpatrzenie sprawy – np. wniosek został wycofany. Tymczasem w tym przypadku przedsiębiorca nadal jest zainteresowany zwolnieniem ze składek za sporny miesiąc. Dlatego organ nie mógł umorzyć postępowania z powołaniem się na argumenty wskazujące na niespełnienie warunków do zwolnienia, bowiem w ten sposób nie rozstrzygnął sprawy.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Olsztynie z 13 stycznia 2021 r., sygn. akt: I SA/Ol/662/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia