Parlament Europejski poparł w czwartek strategię Komisji Europejskiej dotyczącą równouprawnienia płci. Zdaniem PE konieczne jest przyjęcie "wiążących instrumentów, by zlikwidować związane z płcią różnice w wynagrodzeniach".

W rezolucji przyjętej 464 głosami, przy 119 głosach przeciwnych i 93 wstrzymujących się, europosłowie uznali przedstawioną przez KE strategię unijną na rzecz równouprawnienia płci, przewidzianą na lata 2020-2025, za ambitną. Zaznaczono jednak, że niektóre jej fragmenty są "zbyt ogólnikowe", w dokumencie brakuje także określonych celów, które mają zostać osiągnięte do 2025 roku, a także konkretnych sposobów ich monitorowania.

W odniesieniu do Konwencji Stambulskiej europarlament z zadowoleniem przyjął zamiar KE, by w 2021 roku "zaproponować instrumenty służące osiągnięciu jej celów w przypadku, gdyby niektóre państwa członkowskie nadal blokowały jej ratyfikację".

Z powodu głębokiego zaniepokojenia charakterem, zakresem oraz siłą przemocy i molestowania w miejscu pracy, posłowie wezwali do przyjęcia wiążących instrumentów, w celu zdefiniowania i zakazania tych działań. Chodzi o dostęp do bezpiecznych, skutecznych i biorących pod uwagę płeć mechanizmów składania skarg, rozwiązywania sporów, szkoleń i kampanii uświadamiających.

Rezolucja nalega również na przyjęcie dyrektywy ramowej UE w celu zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć - w szczególności okaleczania żeńskich narządów płciowych; przymusowej aborcji, sterylizacji i małżeństw; wykorzystywania seksualnego; handlu ludźmi; przemocy oraz mowy nienawiści wobec kobiet w sieci.

W celu zniwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn europosłowie wezwali KE do jak najszybszego przedstawienia wiążących instrumentów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń. W kontekście pandemii podkreślono, że "70 proc. światowej siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej stanowią kobiety, często otrzymujące minimalne wynagrodzenie". Wezwano do "wyrównania płac i warunków pracy w sektorach silnie zdominowanych przez kobiety, takich jak opieka, zdrowie i sprzedaż detaliczna".

"Posłowie wyrazili również głębokie zaniepokojenie działaniami ograniczającymi prawa kobiet w niektórych państwach członkowskich, szczególnie w odniesieniu do prawa do aborcji i dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej w Polsce, a także przyjętej reformy, która atakuje prawa osób transpłciowych i interseksualnych na Węgrzech. Wezwano do stałego monitorowania stanu praw kobiet i równości płci, w tym dezinformacji i regresywnych inicjatyw we wszystkich państwach członkowskich, a także do wprowadzenia systemu alarmowego, który wskazywałby, kiedy prawa są odbierane" - czytamy w komunikacie PE.

Zaprezentowana w marcu 2020 roku przez KE strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 zawiera zestaw kluczowych działań, takich jak położenie kresu przemocy i stereotypom związanym z płcią, zapewnienie równego udziału w rynku pracy i równych możliwości zatrudnienia (w tym równości wynagrodzeń) oraz osiągnięcia równowagi płci w procesach decyzyjnych i politycznych.