Gdy pracodawca organizuje imprezy okolicznościowe za pośrednictwem swoich pracowników oraz zleceniobiorców, jest to usługa własna uprawniająca do wystawienia klientom informacji o wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Gdy korzysta w tym celu z podwykonawców, nie będzie miał takiego prawa.

Tak wynika z decyzji wydanej przez prezesa PFRON dla jednej z firm (nr DW.400.15.2020.IGR z 15 października 2020 r.). O interpretację przepisów wystąpił pracodawca prowadzący, jak sam wskazał, szeroką działalność produkcyjno-usługową. Mając odpowiednie zaplecze oraz doświadczenie w organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych dla własnego personelu, chciałby zacząć wykonywać takie usługi na rzecz innych przedsiębiorców, w tym tych, którzy są zobowiązani do wpłat na rzecz PFRON i mogliby od niego uzyskać obniżenie ich wysokości.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) przedsiębiorstwo może otrzymać ulgę pod warunkiem zakupu produkcji lub usługi – z wyłączeniem handlu – odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego minimum 25 osób oraz osiągającego 30-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Jednak w związku z tym, że przepisy nie zawierają definicji pojęć: „handel” oraz „produkcja lub usługi odpowiednio wytworzone lub świadczone”, firma ma wątpliwości, czy będzie mogła klientom wystawiać informacje o wysokości ulgi na PFRON. Dlatego właśnie postanowiła zapytać, czy organizowanie imprez okolicznościowych będzie stanowić „odpowiednio” świadczoną usługę własną.
Pracodawca chciał się też dowiedzieć, czy będzie mógł udzielać ulg, gdy w wykonywanie usługi oprócz jego pracowników będą zaangażowani również np. pracownicy tymczasowi, pracownicy innych firm (tzw. outsourcing) oraz zleceniodawcy, a także gdy poza własnym personelem będą wykorzystywani podwykonawcy.
PFRON w odpowiedzi wyjaśnia, że tylko w zakresie, w jakim sprzedający (firma udzielająca obniżeń) ma wkład własny w usługę, można uznać ją za świadczoną przez niego własną usługę. Wkład własny to nie tylko pracownicy, ale również inne zasoby, za pomocą których zamierza wykonać usługę. Fundusz podkreśla, że sformułowanie mówiące o „produkcji lub usłudze odpowiednio wytworzonej lub świadczonej” należy rozumieć tak, że o tym, czy usługa zostanie uznana za usługę własną sprzedającego, nie decyduje to, czy została wykonana odpowiednio, ale wkład własny pracodawcy w jej realizację. Dlatego gdy usługa polegająca na organizacji imprez integracyjnych i okolicznościowych będzie wykonywana wyłącznie przez pracowników sprzedającego, będzie to jego usługa własna i będzie on uprawniony do wystawienia informacji o kwocie ulgi.
Fundusz wskazuje też, że niekiedy przedsiębiorstwo korzysta ze wsparcia zewnętrznego przy świadczeniu usług, a sposób jego zorganizowania wpływa na spełnianie ustawowych warunków do udzielenia obniżeń we wpłatach. Podkreśla, że art. 22 ust. 1 mówi o tym, że ulga należy się z tytułu zakupu usługi u pracodawcy o kwalifikowanej strukturze zatrudnienia. Możliwe jest natomiast wykonywanie takiej usługi przez osoby, które nie są pracownikami sprzedającego, lub osoby będące pracownikami innych pracodawców. To oznacza, że gdy pracodawca przy organizacji imprez będzie korzystał np. z pracowników tymczasowych lub zleceniobiorców, będzie mógł udzielać ulg.
Inaczej wygląda to w przypadku podwykonawców. Treść art. 22 ust. 1 jednoznacznie przesądza bowiem o tym, że usługa uprawniająca do obniżenia wpłat nie może być świadczona przez wielu pracodawców lub wiele podmiotów. Podwykonawca jest odrębnym od sprzedającego podmiotem. Z tego względu jego udział przy organizacji imprez będzie bezspornie stanowić naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy. To zaś automatycznie dyskwalifikuje taką usługę jako usługę własną pracodawcy.