W związku z tym komendant Straży Granicznej stwierdził istnienie negatywnych przesłanek do uzyskania przez niego dostępu do stref zastrzeżonych lotniska. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że ze względu na charakter popełnionego czynu wartownik SOL nie daje gwarancji zachowania najwyższych standardów pełnienia służby, w tym zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Funkcjonariusz złożył skargę do WSA. Wskazał, że nie zachodzą w stosunku do niego negatywne przesłanki wymienione w prawie lotniczym, a w szczególności nie został skazany ani nie toczy się wobec niego postępowanie karne dotyczące któregokolwiek z przestępstw wymienionych w ustawie.
Komendant wniósł o oddalenie skargi. Wskazał, że katalog przestępstw ma charakter przykładowy, z tego względu dozwolone jest jego rozszerzenie na inne czyny. Co więcej, członek SOL winien dawać gwarancję właściwego zachowania w każdej sytuacji.
WSA jednak zakwestionował czynności komendanta SG. Wskazał, że zgodnie z przepisami negatywne przesłanki dostępu do zastrzeżonych części lotniska polegają w szczególności na zaistnieniu zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego lub powzięciu wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko danej osobie lub skazania prawomocnym wyrokiem za szereg wymienionych rodzajów przestępstw. Znieważenie funkcjonariusza należy zaś do grupy przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a ta kategoria nie jest objęta ustawowym katalogiem. Co prawda wyliczenie przesłanek w istocie nie ma charakteru wyczerpującego, organ musi mieć bowiem pewną elastyczność w dokonaniu oceny, by móc zapewnić bezpieczeństwo ruchu na lotnisku w każdej sytuacji. Jednak czym innym jest otwarty katalog przesłanek, a czym innym wyczerpujący katalog przestępstw wchodzących w skład jednej z nich. Skoro bowiem ustawodawca dokonał w obrębie przesłanki dotyczącej skazania lub toczącego się postępowania szczegółowego wskazania rodzajów przestępstw, to należy uznać, że jest to katalog zamknięty. Gdyby bowiem organ mógł w zależności od własnego uznania dowolnie spis modyfikować czy rozszerzać, wyliczenie to traciłoby swój sens.
orzecznictwo
Wyrok WSA w Gdańsku z 10 grudnia 2020 r., sygn. akt III SA/Gd 503/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia