Zwiększenie wsparcia dla pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, którzy w związku z COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów z działalności gospodarczej m.in. zakłada nowela ustawy covidowej, którą Sejm przyjął w czwartek.

Za przyjęciem nowelizacji z kilkunastoma poprawkami głosowało 439 posłów, nikt nie był przeciwny, 17 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja dotyczy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W uzasadnieniu nowelizacji zwrócono uwagę, że w chwili przyjmowania ww. regulacji nie były znane rzeczywiste skutki wywołanego wybuchem pandemii kryzysu.

"Mając na uwadze konieczność zapewnienia funkcjonowania kolejnych sektorów gospodarki oraz wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organów państwa, niezbędne jest wprowadzenie zmian w ww. ustawie oraz regulacjach z nią związanych" - podkreślono.

W nowelizacji znajdują się rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Będzie istniała również możliwość otrzymania refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).

W nowelizacji znalazły się też inne rozwiązania. W myśl jednego z nich osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym.

Będą musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie.

Nowela wprowadza też zmianę, która pozwoli zabezpieczyć świadczenie integracyjne dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nowelizacja obejmuje też zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Zakłada możliwość płatności bonem za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiana ta pozwolić ma na zwiększenie możliwości wykorzystania polskiego bonu turystycznego.

Zaproponowane przepisy dotyczą również transportu autobusowego. Będzie to mechanizm wsparcia dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, który ma na celu umożliwienie im kontynuacji prowadzonej działalności. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, przepisy zakładają przekazywanie przewoźnikom środków finansowych za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Nowelizacja wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.