Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w razie zmiany umowy o pracę polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy (lub w odpowiednich miesiącach poprzednich, o których mowa w art. 36). Zgodnie jednak z art. 31zy13 specustawy o COVID-19 powyższego przepisu nie stosuje się jednak przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g specustawy, jeżeli:
1) obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz,