Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty. Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, dodatkowo informuje on pracownika o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Informacje na temat warunków zatrudnienia powinny być przekazane pracownikowi nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Informacje powinny być przekazane na piśmie, co oznacza, że dokument zawierający powyższe informacje powinien być zaopatrzony podpisem pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Jeden egzemplarz z wymienionymi wcześniej informacjami powinien być załączony do części B akt osobowych pracownika.

Niezależnie od obowiązku zapoznania pracownika z warunkami zatrudnienia przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o każdorazowej zmianie tych warunków. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia powinna być dokonana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem terminu - nie później niż od dnia rozwiązania umowy. Oznacza to przykładowo, że w przypadku upływu trzyletniego stażu pracy pracownika, pracodawca powinien poinformować go niezwłocznie, że obowiązujący go okres wypowiedzenia zmienia się na trzymiesięczny.

Należy podkreślić, że zgodnie z obecnymi przepisami każdy pracownik powinien być informowany o podstawowych warunkach zatrudnienia indywidualnie. Oznacza to, że np. w zakresie informacji na temat wymiaru urlopu wypoczynkowego należy wskazać wymiar urlopu, który przysługuje danemu pracownikowi. Podobnie jest z długością okresu wypowiedzenia. Z informacji musi wynikać, jaki konkretnie okres wypowiedzenia stosuje się do danego pracownika.

AGNIESZKA LECHMAN-FILIPIAK

radca prawny, kancelaria Linklaters