Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, iż w przypadku wykonywania przez pracowników pracy przy użyciu komputera, ciążą na nich specjalne obowiązki. Wynikają one z rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Obowiązki te pracodawca ma wobec wszystkich pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc także wobec pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu do pracy biurowej przed komputerem.
Obowiązki pracodawcy polegają m.in. na zorganizowaniu stanowiska pracy z użyciem monitorów ekranowych w taki sposób, aby spełniały one wymagania bhp, z uwzględnieniem stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem itp. Minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, wskazane są w załączniku do wymienionego wcześniej rozporządzenia. Pracodawca jest obowiązany również informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi on również przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ze względu na szkodliwość długotrwałej pracy przed monitorami ekranowymi pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, pracownik musi mieć zapewnioną co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi pracodawca ma obowiązek zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną. Musi on również zapewnić im okulary, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach wskazanej powyżej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Agnieszka Siwy
radca prawny Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk
Agnieszka Siwy, radca prawny Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk / DGP