Do powstania odpowiedzialności po stronie pracownika niezbędne jest spełnienie łącznie czterech przesłanek:
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków należy oceniać wyłącznie w aspekcie łączącego pracownika i pracodawcę stosunku pracy. W przypadku gdy pracownik jest niezależnie związany z pracodawcą innym węzłem prawnym, np. zawarł z nim również umowę zlecenia, a następnie nie wykonał swoich obowiązków, pracodawca powinien zbadać, który rodzaj obowiązków został naruszony - czy ten ze stosunku pracy czy też z umowy cywilnej.