Taką kwotę przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych. Jej wskazanie jest konieczne ze względu na zmiany, jakie od 1 lipca obejmą osoby starające się o wyrobienie tego dokumentu, jak też i te już go posiadające. Ta druga grupa będzie bowiem musiała najpóźniej do 30 listopada 2014 r. uzyskać nową kartę parkingową, bo dotychczasowa straci w tym dniu ważność.

Wchodząca w życie 1 lipca 2014 r. ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1446) określa wprawdzie, że opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego ogłaszanego przez GUS, ale jej konkretna kwota ma być określana właśnie w rozporządzeniu.

– Jeżeli kwota 25 zł będzie ostatecznie przyjęta, osoby wyrabiające nowe karty będą musiały od 1 lipca zapłacić za nie tyle samo, co obecnie – mówi Beata Andruszkiewicz, kierownik zespołu ds. obsługi osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta w Szczecinie.

Ponadto nowe rozporządzenie określa sposób, w jaki przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ma zamawiać blankiety kart od ich producenta (wybranego przez resort pracy). Zapotrzebowanie będzie mógł złożyć w każdym czasie, również drogą elektroniczną. Producent będzie natomiast weryfikował dane zamawiającego i przekazywał blankiety wraz z wykazem ich numerów w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne doręczenie.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia w konsultacjach społecznyc