Osoby, które chcą pracować na podstawie umowy o pracę na emeryturze, mają obowiązek zerwać kontrakt podpisany przed nabyciem uprawnień emerytalnych.

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nie oznacza, że automatycznie traci on pracę. Pracodawca zwalniając seniora musi bowiem uzasadnić wypowiedzenie, a wskazanie osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego jako jedynej przyczyny zwolnienia może zostać uznane za dyskryminację. >>Koniecznie przeczytaj tekst: Zostałeś niesłusznie zwolniony? Zobacz, jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę

Natomiast możliwe jest zwolnienie takiego pracownika z innej uzasadnionej przyczyny, wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego senior przestaje bowiem korzystać z ochrony zatrudnienia, a podlega już tylko ogólnym przepisom o wypowiadaniu umów o pracę. Obniżenie wieku emerytalnego, a ochrona przedemerytalna: Jak zmieniły się przepisy>>

Kiedy emeryt musi odejść z pracy?

Jeżeli jednak emeryt kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie może jednocześnie pobierać świadczenia. Zgodnie z przepisami, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Osoba uprawniona może więc pobierać emeryturę dopiero wtedy, gdy dostarczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy, czyli świadectwo pracy. Zobacz, jak odebrać świadectwo pracy>> Nie ma przeszkód, aby osoba, która rozwiązała stosunek pracy kontynuowany po przejściu na emeryturę, zatrudniła się u tego samego pracodawcy, nawet następnego dnia. Ponowne zatrudnienie powinno jednak nastąpić nie wcześniej niż w dniu, od którego została przyznana emerytura.

Jakie składki od umowy na emeryturze?

Przy ponownym zatrudnianiu emeryta nie liczy się rodzaj umowy - może być to umowa o pracę, ale także kontrakt cywilnoprawny. Przy czym nabyte prawo do emerytury nie na wpływu na ubezpieczenia.

Emeryt, który pracuje na podstawie umowy o pracę, podlega więc obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Z kolei osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Wyjątkowo zlecenie nie zostanie objęte obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli emeryt pracuje jednocześnie na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę, a stały kontrakt został zawarty z innymi pracodawcą niż umowa cywilnoprawna. Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie zlecenie>>

Limity dorabiania do emerytury

Jeśli emeryt osiągnął już powszechny wiek emerytalny, może dorabiać bez ograniczeń. Nie zważając na pułapy mogą dorabiać też osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Limity dorabiania nie dotyczą także emerytów, którzy mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rok kalendarzowy kontynuowali zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

Natomiast, jeśli emeryt nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i pobiera emeryturę pomostową może dorabiać tylko do pewnych pułapów, po przekroczeniu których Zakład może zmniejszyć albo zawiesić emeryturę.

Limity dorabiania dla emerytów oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ustala prezes GUS. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2017 roku wyniosło 4220,69 zł. W związku z tym od 1 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
• do 2954,50 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
• od 2954,50 zł do 5486,90 zł – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5486,90 zł brutto – ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.