W umowie można ustalić inny system czasu pracy niż wynikający z regulaminu. Nawet jeśli ten ostatni nie przewiduje takiego wyłączenia dla danej grupy zatrudnionych.
Systemy i rozkłady oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustala się w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli firma nie jest objęta układem lub nie jest obowiązana do ustalenia regulaminu). Tak wynika z art. 150 par. 1 kodeksu pracy. Załóżmy, że w spółce obowiązuje regulamin, który wprowadza system równoważnego czasu pracy (dla określonych grup zatrudnionych). Na wniosek części pracowników objętych systemem podstawowego czasu pracy firma zawarła z nimi porozumienia zmieniające ich umowy, na mocy których objęto ich równoważnym systemem czasu pracy (jako warunkiem umownym). Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
Na wstępie należy przyjąć, że art. 150 par. 1 k.p. nie ma charakteru obustronnie bezwzględnie obowiązującego. Strony mogą go zmienić umownie, ale tylko na korzyść pracownika. Zatem jeżeli w firmie jest wprowadzony regulamin pracy (lub obowiązuje układ zbiorowy), pracodawca w żadnym innym akcie nie może narzucić wykonywania obowiązków w innym systemie czasu pracy. Taki odrębny od regulaminu/układu akt nie będzie wywoływał skutków prawnych wobec zatrudnionego. Ten ostatni ma prawo uznać, że postanowienia tego dokumentu go nie obowiązują.