Część osób zatrudnionych w samorządach musi zeznawać o stanie swojego majątku. Kogo to dotyczy i jakie obowiązują ich terminy?
Po pierwsze, jak co roku, do 30 kwietnia oświadczenie za ubiegły rok powinni złożyć: radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i ich zastępcy, członkowie zarządów powiatów, województw, spółek komunalnych, sekretarze, skarbnicy. Obowiązek ten dotyczy także kierowników jednostek organizacyjnych (np. szkół) oraz osób, które wydają decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta), starosty i marszałka województwa.
Po drugie, w tym roku kończy się kadencja obecnych samorządowców. Dlatego będą musieli złożyć także oświadczenie majątkowe na koniec urzędowania. Wybrani w wyborach bezpośrednich (radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast) powinni złożyć dokument na dwa miesiące przed upływem kadencji. Dla ich zastępców i osób pełniących funkcje kadencyjne w zarządach powiatów i województw terminem złożenia końcowego oświadczenia będzie dzień odwołania ze stanowiska. Pozostali zobowiązani będą składać oświadczenia tylko w sytuacji odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę – w dniu tego zdarzenia.
Po trzecie, po wyborach samorządowcy nowej kadencji będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe na początek urzędowania, i to niezależnie od tego, czy doszło do reelekcji, czy są to nowe osoby. Wybrani mają na to 30 dni. W przypadku radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są one liczone od złożenia ślubowania. W przypadku zarządów województw i powiatów oraz zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów – od dnia wyboru lub powołania na stanowisko. Pozostali zobowiązani do tego pracownicy będą składać oświadczenia w ciągu 30 dni od zatrudnienia, ale dotyczy to tylko nowych osób.
Niezłożenie oświadczenia majątkowego skutkuje wygaśnięciem mandatu, odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę, zaś podanie w nim nieprawdy lub zatajenie prawdy pociąga za sobą odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 par. 1 kodeksu karnego.