Odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków przy znacznej obniżce wynagrodzenia nie zawsze uprawnia do odprawy pieniężnej.
Na przykład: firma wręczyła pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia w związku z likwidacją jego stanowiska pracy. Zamiast kierownika działu (10 tys. zł pensji) miał pracować jako główny specjalista (6 tys. zł pensji). Kwota ta jest wyższa od średniej płac na tym stanowisku, która w spółce wynosi 5 tys. zł. Zatrudniony odmówił, więc umowa uległa rozwiązaniu. Czy ma szanse na odprawę?
Odprawa pieniężna przewidziana w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.) przysługuje także przy wypowiedzeniu zmieniającym warunki zatrudnienia, gdy stosunek pracy został rozwiązany (bo podwładny nie przyjął nowych warunków). Jeżeli jednak zatrudnionemu zaproponowano odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia może być w pewnym wypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania umowy.