Rząd przedłuża o 3 miesiące wypłatę 200 złotowego dodatku dla opiekunów. Chodzi o pobierających świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnych podopiecznych, najczęściej na własne dzieci.Rząd ustanawia program wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby te w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. otrzymają pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana niezależnie od dochodu.

Jest to kontynuacja pomocy skierowanej do opiekunów osób niepełnosprawnych, która przysługiwała od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie, a od kwietnia do końca grudnia 2013 r. było to 200 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Warunkiem otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniami o stałej i długotrwałej opiece lub korzystaniu z pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji, leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje, gdy niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole, szkole wyższej, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Z szacunków wynika, że odbiorcami wymienionej kwoty będzie ok. 100 tys. osób miesięcznie.