Posłowie chcą doprecyzować przepisy związane z przyznawaniem pomocy na opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny. Zostały one pozytywnie ocenione przez rząd.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj stanowisko w sprawie przygotowanej przez PSL nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Projekt ten, który po pierwszym czytaniu został skierowany do dalszych prac w podkomisji, przewiduje zmiany związane z uzyskiwaniem świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego przez rolników.
W przypadku pierwszej z tych form pomocy przepisy wymagają doprecyzowania ze względu na uchwałę podjętą w ubiegłym roku przez NSA (sygn. akt I OPS 5/12). Sędziowie stwierdzili, że osobom prowadzącym gospodarstwo rolne ona nie przysługuje. To powodowało, że część gmin odmawiała przyznania im świadczenia pielęgnacyjnego. Nowelizacja wskazuje więc jednoznacznie, że niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdzone oświadczeniem składanym przez opiekę, jest równoznaczne z rezygnacją z zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej.
Taki sam wymóg został zaproponowany w przypadku rolników starających się o drugie ze wspomnianych świadczeń, czyli specjalny zasiłek opiekuńczy. Oni obecnie w ogóle nie mogą się ubiegać o takie wsparcie. Spełniają bowiem wymóg obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (z innego niż ta ustawa tytułu). Nowelizacja przewiduje więc wykreślenie tego warunku. Ponadto prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego zyskają też małżonkowie.
W tym przypadku wątpliwości gmin co do jego przyznawania budzi kwestia występowania obowiązku alimentacyjnego między tymi osobami, bo nie wynika on wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a jest to jeden z warunków, od których zależy uzyskanie specjalnego zasiłku.
Etap legislacyjny
Czeka na II czytanie