Mała firma zatrudniająca kilku pracowników może dostać od ZUS nawet 40 tys. zł na poprawę bhp. Mimo to zainteresowanie taką pomocą na razie jest niewielkie.
Ofiary wypadków przy pracy w dużej części stają się klientami ZUS, który wypłaca im świadczenia związane z doznanym uszczerbkiem zdrowia. Dlatego zakład jest bezpośrednio zainteresowany poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy w firmach. Finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy świadczeniu obowiązków i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa jest dofinansowanie działań pracodawców w tym zakresie.
Program dofinansowywania jest w tym roku realizowany po raz pierwszy.
Jest zaadresowany do wszystkich firm, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. O dofinansowania wystąpiło na razie 7 firm, a pomoc, jaką uzyskały, wynosiła łącznie ok. 246 tys. zł. Cała pula pieniędzy, jaką ZUS w bieżącym roku przeznaczył na profilaktykę, wynosi 3,6 mln zł. O tym, ile pieniędzy w przyszłym roku zostanie wydanych na dofinansowanie bhp, zadecyduje budżet państwa.
Poziom wsparcia został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników. Mikrofirma zatrudniająca od 1 do 9 osób może maksymalnie uzyskać dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł. Dopłata z ZUS dotakiego projektu może sięgnąć 90 proc. jego wartości. Z kolei mały przedsiębiorca, u którego pracuje od 10 do 49 osób, może się ubiegać o dopłatę w wysokości do 60 tys. zł (dofinansowanie wynosi do 80 proc.).
Na wsparcie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników mogą też liczyć średnie i duże przedsiębiorstwa. Te kwoty wsparcia są wyższe, ale duże podmioty muszą też wyłożyć więcej pieniędzy na poprawę bhp. Na przykład w przypadku zakładów pracy zatrudniających więcej niż 250 osób dofinansowanie z ZUS nie może przekroczyć 20 proc. inwestycji mającej ograniczyć liczbę wypadków przy pracy, czy chorób zawodowych.
ZUS w ramach wspierania bezpieczeństwa dofinansowuje m.in. zakup i instalację osłon do niebezpiecznych stref maszyn oraz urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej, a także elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (m.in. oburęcznych urządzeń sterujących, wyłączników krańcowych itp.)
Pracodawcy mogą się też ubiegać o dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej. Jednak taką możliwość przewidziano wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć wnioski do departamentu prewencji i rehabilitacji ZUS. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej zakładu.