Czy pracodawca może potrącać składkę dodatkową do pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w przypadku choroby zatrudnionego?
Jest to całkowicie dobrowolna kwota opłacana przez pracownika uczestniczącego w PPE na zasadach określonych w umowie zakładowej regulującej ten program. Jest ona deklarowana przez zatrudnionego i potrącana z jego wynagrodzenia. Konieczne jest zwrócenie uwagi, że art. 25 ust. 5 ustawy o PPE wprowadza zasadę, zgodnie z którą składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia wyłącznie po jego opodatkowaniu. Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku ustawy o PPE wynagrodzenie to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W praktyce oznacza to, że pojęcie wynagrodzenia jest utożsamiane z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z ustawą systemową. W tym znaczeniu kluczowe jest więc, czy zasiłek chorobowy stanowi podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna. Oznacza to, że zasiłek chorobowy nie jest wynagrodzeniem pracownika w rozumieniu przepisów o PPE. Konsekwencją powyższego jest stwierdzenie, iż z otrzymywanego przez pracownika zasiłku chorobowego nie jest możliwe, zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, potrącanie składki dodatkowej na PPE.