Osoby zajmujące się dziećmi, za które budżet opłaca składki ubezpieczeniowe jak za przebywających na urlopie wychowawczym, nie otrzymają dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu.
Od tego miesiąca zwiększeniu uległa grupa rodziców, którzy są objęci ubezpieczeniami społecznymi w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do momentu ukończenie przez nie pięciu lat. Opłacanie składek przez ZUS (maksymalnie przez trzy lata) dotyczy m.in. osób mających własną firmę oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.
Jednak mimo potraktowania takich rodziców na podobnych zasadach jak pracowników przebywających na urlopie wychowawczym zmiany nie spowodują, że zyskają oni prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), jest to związane z tym, że nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 26 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 983) nie wprowadziła w tym zakresie nowych rozwiązań ani w ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ani w kodeksie pracy.
Przepisami tego ostatniego nie są objęte osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Nie posiadają więc one statusu pracownika w rozumieniu k.p. i nie przysługują im uprawnienia na jego podstawie.
Tymczasem podstawowym warunkiem, który musi spełnić rodzic lub inny opiekun dziecka, aby gmina przyznała mu dodatek do zasiłku rodzinnego w czasie takiej przerwy od pracy, jest co najmniej sześciomiesięczne zatrudnienie przed nabyciem prawa do niego.