Członek zarządu został odwołany za działania naruszające interesy spółki. Czy za to samo zachowanie może być pociągnięty do odpowiedzialności na gruncie prawa pracy i zostać zwolniony dyscyplinarnie?
Powołanie na członka zarządu powoduje powstanie stosunku korporacyjnego niezależnie od zawarcia dodatkowo stosunku cywilnoprawnego (kontraktu menedżerskiego) lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Podobnie odwołanie lub rezygnacja z funkcji członka zarządu powodują ustanie stosunku korporacyjnego. W tym samym czasie może dojść do rozwiązania kontraktu menedżerskiego lub umowy o pracę byłego członka zarządu z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W przypadku naruszenia interesów spółki taki pracownik będzie podlegać dwóm reżimom odpowiedzialności: temu wynikającemu z kodeksu spółek handlowych, jak i temu określonemu w kodeksie pracy. Przyczyna uzasadniająca odwołanie z funkcji członka zarządu może stanowić powód rozwiązania umowy o pracę.
Ocena zachowania pracownika będzie przeprowadzana przy uwzględnieniu staranności dużo wyższej od przeciętnie wymaganej, wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności. W takiej sytuacji działania lub zaniechania członka zarządu polegające na naruszeniu umowy spółki lub statutu, przepisów kodeksu spółek handlowych, prawa podatkowego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powodujące powstanie szkody lub zagrożenie interesów spółki, będzie stanowić naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Może to prowadzić do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania z nim umowy rekomendowana jest weryfikacja, czy spełnione zostały następujące przesłanki jego odpowiedzialności. Istotne jest, czy doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czy wskutek tego naruszenia spółka poniosła szkodę lub zagrożony został jej interes, czy zachowanie pracownika było bezprawne oraz czy między działaniem lub zaniechaniem pracownika a szkodą istnieje związek przyczynowy. Oczywiście zwolnienie nie może mieć miejsca później niż w ciągu miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.