Spółka zawarła z członkiem zarządu umowę na czas wykonania określonej pracy, obowiązującej przez czas pełnienia jego zadań. Czy można ją wcześniej wymówić?
Taka umowa nie może przewidywać możliwości wcześniejszego wypowiedzenia (wyrok SN z 21 stycznia 2013 r., sygn. akt II PK 155/12). W stanie faktycznym powołanego wyroku powód nawiązał zatrudnienie z poprzedniczką pozwanej spółki na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu. Strony sprecyzowały w umowie, że będzie ją pełnił do dnia odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Przewidziały również możliwość odwołania ze stanowiska w każdym czasie z ważnych powodów, co miało być równoznaczne z rozwiązaniem umowy po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W wyniku przejęcia spółki zainteresowany został poinformowany, że jego umowa wygasła w dniu przejęcia. W konsekwencji wniósł do sądu powództwo o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
Sąd Najwyższy, podzielając kwalifikację sądów niższych instancji stwierdził, że stron nie łączyła umowa na czas wykonania określonej pracy, ale ta na czas określony. Świadczyć o tym miało przede wszystkim określenie terminu końcowego jej trwania oraz możliwość jej wypowiedzenia. W związku z tym kontrakt ten nie mógł wygasnąć z dniem przejęcia, ale powinien być wypowiedziany zgodnie z przepisami kodeksu pracy. W świetle art. 63 k.p. umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych. SN potwierdził, że wskazane przez pozwaną spółkę przepisy k.s.h. dotyczące połączenia spółek takich przepisów szczególnych nie stanowią.