Zainteresowany zwrócił się do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Opolu o udostępnienie mu informacji dotyczącej wysokości wynagrodzeń prezesa oraz pozostałych etatowych członków kolegium izby, a także wysokości przyznanych im nagród wraz z uzasadnieniem powodów ich przyznania (w latach 2010–2013). Ten w odpowiedzi podkreślił, że zgodnie z wyjaśnieniami ministra administracji i cyfryzacji wynagrodzenie wspomnianych osób stanowi wielokrotność kwoty bazowej, którą określa ustawa budżetowa. Informacja ta jest więc ogólnie dostępna.

Odnośnie do wysokości nagród przyznanych członkom kolegium, zaznaczył, że wobec nieokreślenia, jakich świadczeń ma dotyczyć informacja (uznaniowych, jubileuszowych, rzeczowych) niezbędne jest doprecyzowanie wniosku. Zainteresowany odpisał zatem, że interesują go dane dotyczące nagród uznaniowych wraz z datami ich ustalenia w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2013 r. Zażądał także uzasadnienia ich przyznania.

Prezes Izby wyjaśnił, że wysokość wspomnianych świadczeń kształtowała się w przedziale kwot od 1,8 tys. zł w 2011 r. do 5,9 tys. zł w 2010 r. Podkreślił, że obowiązujące przepisy nie wymagają pisemnego uzasadniania przyznanych nagród. Nie ma więc możliwości dołączenia kopii pism wymieniających przyczyny ich przyznania.

Wnioskodawca wniósł skargę na bezczynność prezesa RIO do sądu. Dowodził, że ograniczając się do wskazania obowiązujących przepisów oraz ogólnych kwot niepowiązanych z poszczególnymi osobami i konkretnymi datami, jednostka nie udzieliła informacji publicznej.

WSA stwierdził, że organ pozostawał w bezczynności i zobowiązał go do podjęcia działań. Wskazał, że RIO jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ma więc obowiązek udostępnić materiały. Dane o wydatkach izby, w tym na wynagrodzenia pracowników, dotyczą majątku publicznego. Są więc informacją publiczną (w tym również te o wysokości przyznanych nagród, także tych o charakterze uznaniowym). Z treści korespondencji prowadzonej między stronami wynika, że prezes RIO odpowiedział w terminie, jak kształtowała się wysokość jego zasadniczego wynagrodzenia i pozostałych członków kolegium izby. Miał jednak problem z udzieleniem informacji o nagrodach. W efekcie w stosunku do tej części wniosku pozostawał w stanie bezczynności. Poinformował jedynie, że nagrody uznaniowe zawierały się w określonych kwotach, co nie czyniło zadość wnioskowi.

ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 27 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Op 33/13.