TEZA
Pracownik na zwolnieniu chorobowym ma prawo do zasiłku obliczanego od wysokości jego dotychczasowego wynagrodzenia. Wlicza się do niego także premię regulaminową, ale pod warunkiem że jest zawieszana lub zmniejszana w czasie choroby.
STAN FAKTYCZNY
Pracownica z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy otrzymała za osiem miesięcy zasiłek chorobowy. Jego płatnikiem był pracodawca, który do podstawy wymiaru zasiłku wliczył także premię regulaminową. Zakwestionował to ZUS w czasie przeprowadzenia kontroli płatnika składek, wskazując, że premia nie powinna być zaliczona do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy nie przewidywały możliwości jej zmniejszania za okres pobierania zasiłku chorobowego. Z regulaminu wynikało natomiast, że premia regulaminowa przyznawana jest również za dni nieobecności w pracy spowodowane m.in. wypadkiem przy pracy. Pracodawca jej jednak nie wypłacił. Natomiast wliczył ją do podstawy wymiaru zasiłku.
UZASADNIENIE
Pracownik na zwolnieniu chorobowym ma prawo do zasiłku obliczanego od wysokości jego dotychczasowego wynagrodzenia. Wlicza się do niego także premię regulaminową, ale pod warunkiem że jest zawieszana lub zmniejszana w czasie choroby. W myśl bowiem art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Przywołany przepis zapobiega podwójnej wypłacie tego samego składnika wynagrodzenia za ten sam okres.
Jeśli przepisy jednoznacznie wskazują, że w okresie pobierania zasiłku chorobowego pracownik zachowuje prawo do określonego składnika wynagrodzenia, to składnik ten nie może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy składnik ten został faktycznie wypłacony. Niewypłacenie przez pracodawcę określonego składnika wynagrodzenia za pracę za okres niezdolności do pracy z powodu choroby nie powoduje automatycznie obowiązku uwzględnienia go w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.
Przed wliczeniem premii do podstawy wymiaru zasiłku trzeba rozważyć jej charakter, a mianowicie, czy jest ona premią regulaminową, czy, mimo nazwy, stanowi w rzeczywistości nagrodę uzależnioną od swobodnego uznania pracodawcy. Swobodne uznanie pracodawcy wyklucza przyjęcie, iż chodzi o premię regulaminową. Powszechnie przyjmuje się, że z premią regulaminową mamy do czynienia, gdy przepisy płacowe zawierają obiektywnie sprawdzalne przesłanki nabycia prawa do tego składnika wynagrodzenia, natomiast ich brak nadaje premii charakter nagrody.
WAŻNE WYJAŚNIENIA
Jeżeli przepisy płacowe jednoznacznie wskazują, że w okresie pobierania zasiłku chorobowego pracownik zachowuje prawo do określonego składnika wynagrodzenia, to składnik ten nie może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, choćby pracodawca go nie wypłacił.
Wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2007 r., I UK 312/2006, M.P.Pr. 2007/9/448.