Posłowie PSL chcą doprecyzować przepisy związane z przyznawaniem pomocy dla osób posiadających gospodarstwo rolne i opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Zmiany w tym zakresie przewiduje złożony przez nich projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Pierwsza modyfikacja dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ gminy mają wątpliwości, czy przyznawać je rolnikom. Są one spowodowane wykluczającymi się stanowiskami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OPS 5/12).
Resort wskazuje bowiem, że prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest wykonywaniem zatrudnienia lub pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy. Nie trzeba więc z niego rezygnować, aby uzyskać świadczenia.
Inaczej uznał NSA, który wskazał, że rolników nie można uznać za osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności i wykonują pracę, dlatego ta forma pomocy im nie przysługuje.
Aby zapobiegać sytuacjom powodującym, że w niektórych gminach otrzymują oni świadczenie, a w innych nie, posłowie chcą wprowadzić do ustawy art. 17 ust. 11, który określa, że przez niepodejmowanie lub rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej należy rozumieć także niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym.
Taki fakt trzeba będzie potwierdzić oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Podobną zmianę projekt nowelizacji wprowadza też odnośnie do specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje z tytułu opieki nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny.
W tym przypadku przepisy jednoznacznie wskazują, że nie jest do niego uprawniona osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innego tytułu.
Nie otrzymują go więc rolnicy oraz członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Posłowie chcą wykreślić z ustawy wspomniany warunek.
Nowelizacja doprecyzowuje też, że do specjalnego zasiłku uprawnieni są małżonkowie.
W ich przypadku wątpliwości wynikają ze sprzecznych interpretacji co do tego, czy są oni obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym, a jego występowanie jest jednym z warunków uzyskania wsparcia. Wątpliwość dotyczy tego, że z kodeksu rodzinnego wynika, że obejmuje on krewnych w linii prostej i rodzeństwo.

Do specjalnego zasiłku opiekuńczego na pewno będą uprawnieni małżonkowie

Etap legislacyjny
Projekt