Jutro TK orzeknie, czy ZUS może wyliczyć kapitał początkowy osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. zwolnionym ze służby przed 1 stycznia 1999 r.

Zygmunt F. przed 1 stycznia 1999 r. został zwolniony ze służby wojskowej i przeszedł na emeryturę wojskową. Następnie zatrudnił się w firmie poza wojskiem. Zażądał od ZUS ustalenia kapitału początkowego, a ten odmówił.

Zakład stwierdził, że nie ustala się kapitału początkowego m.in. dla żołnierzy zawodowych, którzy mają ustalone prawo do emerytury na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Organ rentowy jako podstawę swojego rozstrzygnięcia wskazał art. 173 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Stanowi on, że kapitał początkowy ustala się dla osób zwolnionych ze służby urodzonych po 31 grudnia 1948 r., jeśli 1 stycznia 1999 r. pozostawali w służbie i nie mają ustalonego prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Zygmunt F. odwołał się od decyzji ZUS do sądu okręgowego. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał organ rentowy do ustalenia kapitału początkowego. Uznał, że art. 173 ust. 1a nie może pozbawiać byłych wojskowych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. prawa do ustalenia im kapitału początkowego.

ZUS zaskarżył ten wyrok do sądu apelacyjnego, który oddalił odwołanie. Skarżący wniósł skargę konstytucyjną. Jego zdaniem, art. 173 ust. 1a wyłącza z ubezpieczenia społecznego żołnierzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej, tj. 1 stycznia 1999 r. nie pozostawali w służbie. Stanowi to nierówność obywateli wobec prawa i jest sprzeczne z art. 32 konstytucji.

Sygn. akt SK 82/06

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl