■ Eksperci twierdzą, że brak zewnętrznego konsultanta może zafałszować wyniki wartościowania stanowisk w administracji. Czy Kancelaria Premiera zamierza sprawdzić, czy urzędy dobrze wywiązały się z pracy?

- Udział zewnętrznych konsultantów w wartościowaniu ma duże zalety, ale także wady. Wśród minusów, oprócz wysokich kosztów, można wymienić małą znajomość specyfiki pracy urzędniczej oraz niższy poziom akceptacji dla wyników wartościowania przez pracowników. Dlatego właśnie część dużych i bogatych firm decyduje się przeprowadzić proces wartościowania własnymi siłami.

Kancelaria Premiera podejmie jednak działania kontrolne. Audytorzy wewnętrzni, którzy nie mogą brać udziału w wartościowaniu, sprawdzą sposób jego przeprowadzenia w urzędach. Audyt kontrolny odbędzie się prawdopodobnie na początku 2008 roku. Ponadto planowane jest stworzenie systemu komputerowego umożliwiającego zbieranie i analizowanie danych o wartościowaniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, brana jest pod uwagę kontrola w urzędach przeprowadzona przez Kancelarię Premiera.

Warto też pamiętać, że urzędy nadrzędne lub nadzorujące w celu zapewnienia większej spójności wyników wartościowania mogą wydać wytyczne co do zasad wartościowania najbardziej typowych stanowisk w urzędach im podległych.

■ Dlaczego wartościowanie zaczęto od niższych stanowisk? Kiedy oceniani będą dyrektorzy i ministrowie?

- Ustawa o służbie cywilnej zobowiązuje premiera do określenia zasad wartościowania dla służby cywilnej. Jednak ustawa o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach nie zawiera takiej dyspozycji. Dlatego za priorytet uznano wartościowanie stanowisk w służbie cywilnej. Pamiętajmy jednak, że służba cywilna zawiera także odpowiedzialne stanowiska, np.: głównego księgowego, naczelnika wydziału, audytora wewnętrznego, a nie tylko najniższe.

Oczywiście, aby przegląd stanowisk pracy w urzędzie był kompleksowy, należy dokonać także wartościowania stanowisk dyrektorskich. W KPRM trwają obecnie prace nad dostosowaniem metody zastosowanej w służbie cywilnej do wyższych stanowisk kierowniczych.

Najpierw jednak trzeba przeprowadzić wartościowanie w służbie cywilnej. Po pierwsze, dzięki temu sprawdzimy metodę, co pozwoli nam uniknąć ewentualnych błędów przy wartościowaniu wielu ważnych stanowisk. Po drugie, zwrócimy uwagę kadry kierowniczej poszczególnych urzędów na konieczność prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej wobec ogółu pracowników. Gdybyśmy zaczęli od stanowisk dyrektorskich, zaistniałoby niebezpieczeństwo niedocenienia rangi wartościowania podległych im stanowisk.

Nie przewidujemy jednak wartościowania stanowisk ministrów i wiceministrów. W większości dużych firm najwyższe kierownicze stanowiska, np. prezesa zarządu, co do zasady, także nie podlegają wartościowaniu.

■ W jaki sposób wartościowanie ułatwi dyrektorom generalnym zarządzanie pracownikami?

- Kancelaria Premiera traktuje wartościowanie stanowisk pracy jak pierwszy znaczący krok w procesie reformowania systemu wynagrodzeń w administracji rządowej. Opisy i wartościowanie stanowisk pracy umożliwią przede wszystkim racjonalne ustalanie poziomu wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych pracowników, w zależności od zajmowanego przez nich stanowiska, a także od zakresu wykonywanych zadań.

Narzędzia te są niezbędne także w organizowaniu naboru, w ocenie pracowników, planowaniu ścieżek kariery i szkoleń. Dobrze sporządzone i poprawnie zwartościowane stanowiska pracy są warunkiem niezbędnym dla usprawniania pracy organizacji i tworzenia mapy procesów w urzędach. Jednak właściwe ich wykorzystanie zależy od samego dyrektora generalnego i jego umiejętności w tym zakresie.

JAKUB SKIBA

dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów