Do kompetencji pracodawcy bez względu na to, czy wypłaca zasiłek chorobowy, czy też nie, należy uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. ZUS nie ustala okoliczności i przyczyn wypadku, jak również nie uznaje zdarzenia za wypadek przy pracy. Oznacza to, że jeżeli wypadkowi przy pracy ulegnie pracownik, oceny zdarzenia i uznania go za wypadek przy pracy dokonuje wyłącznie pracodawca. Do niego należy również obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego. Jeżeli uzna dane zdarzenie za wypadek przy pracy, wówczas powinien wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100 proc. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik po wypadku przy pracy wystąpi o ustalenie uszczerbku na zdrowiu i wypłatę jednorazowego odszkodowania, ani to, czy po wystąpieniu o jednorazowe odszkodowanie nie zostanie ono pracownikowi przyznane.

Jeżeli pracownik wystąpi do ZUS o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem, jakiemu uległ przy pracy, a ZUS w drodze prowadzonego postępowania nie uzna tego zdarzenia za wypadek przy pracy, wówczas ubezpieczony nie będzie miał prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, lecz z ubezpieczenia chorobowego.

Pracodawca nie może więc uzależniać uznania zdarzenia za wypadek przy pracy od złożenia przez poszkodowanego pracownika wniosku do ZUS o jednorazowe odszkodowanie, ponieważ stan zdrowia po wypadku nie zawsze uzasadnia wystąpienie z takim roszczeniem. Wypadek przy pracy, który spowodował czasową niezdolność do pracy, nie zawsze powoduje uszczerbek na zdrowiu pracownika, który po zakończonym leczeniu może przecież odzyskać pełną sprawność i zdolność do wykonywania pracy.

ANETA MAJ

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 234 par. 1 i art. 237 par. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

■  Art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 10, art. 15 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

■  Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposoby ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 z późn. zm.).

■  Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298).