Taką zmianę przewiduje złożony przez SLD projekt nowelizacji art. 8 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Zawiera on zamknięty katalog źródeł dochodu, które nie są wliczane do kryterium wynoszącego 542 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej oraz 456 zł na członka rodziny. Od jego spełnienia zależy bowiem uzyskanie wsparcia.

Obecnie należą do niego zasiłek celowy, jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne, pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawana na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej za wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz wartość świadczenia w naturze. Nowelizacja wskazuje, że katalog wyłączonych z kryterium dochodów miałby dodatkowo obejmować zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek pielęgnacyjny.

Zdaniem posłów traktowanie tych świadczeń jako zwykłego dochodu często pozbawia osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej prawa do pomocy społecznej. Eksperci wskazują jednak, że niewykazywanie takiej formy wsparcia w dochodzie rodziny byłoby fałszowaniem jej faktycznej sytuacji dochodowej, bo zasiłki rodzinne służą częściowemu zrekompensowaniu wyższych wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Etap legislacyjny

Projekt czeka na I czytanie