Czy są ograniczenia czasowe wypłacania wyrównania
U jednego z moich pracowników stwierdzono objawy choroby zawodowej. Na podstawie orzeczenia lekarskiego muszę przenieść go do innej pracy, ale praca, jaką mogę mu powierzyć, jest niżej wynagradzana. W związku z tym mam pytanie – czy istnieje limit czasu, przez który mam obowiązek wypłacać takiemu pracownikowi dodatek wyrównawczy? Tak W związku z ochroną zdrowia pracowników w dwóch sytuacjach przewidziano obowiązek wypłaty im dodatku wyrównawczego. Pierwsza z sytuacji dotyczy pracownika, u którego stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy, który stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu go do innej pracy. Prawo do tego świadczenia limitowane jest jednak czasowo. Pracownikowi należy się bowiem wyrównanie przez okres nieprzekraczający sześć miesięcy. Na takich samych zasadach przysługuje dodatek wyrównawczy pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy i nie nabył prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek nieuznania go za niezdolnego do pracy, a pracodawca przeniósł go do innej odpowiedniej pracy, która spowodowała obniżenie jego wynagrodzenia. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 230 i 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Czy po wypowiedzeniu zmieniającym przysługuje dodatek
W zakładzie, w którym pracuję od marca, mają się zmienić zasady wynagradzania wszystkich pracowników. Czy z uwagi na to, że w tym roku skończę 57 lat i korzystam z ochrony przedemerytalnej, będę miała prawo do dodatku wyrównawczego, jeżeli moje wynagrodzenie ulegnie obniżeniu? Nie Korzystanie przez pracownika z ochrony przedemerytalnej zasadniczo uniemożliwia pracodawcy zastosowanie wobec niego zarówno wypowiedzenia definitywnego (rozwiązującego umowę o pracę), jak i wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Od tej zasady są jednak wyjątki. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników lub tej grupy pracowników, do której należy chroniony pracownik. Wypowiedzenie zmieniające można także wręczyć pracownikowi w wieku przedemerytalnym z uwagi na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy oraz niezawinioną przez niego utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Kodeks pracy, zezwalając pracodawcy zastosować wypowiedzenie zmieniające wobec pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej, nie przewiduje rekompensaty na wypadek, gdyby jego dotychczasowe wynagrodzenie uległo obniżeniu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 39 i art. 43 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Czy wynagrodzenie kobiety w ciąży jest chronione
Jestem w trzecim miesiącu ciąży. Lekarz zabronił mi wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca przeniósł mnie na czas ciąży na inne stanowisko. Praca na nim jest jednak niżej wynagradzana. Czy w związku z tym będę miała prawo do wyrównania? Tak W niektórych sytuacjach, gdy pracodawca zmienia pracownikowi stanowisko pracy, zmuszony jest pozostawić jego wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. Z reguły wynika to ze szczególnej ochrony pracownika, który wskutek takich zmian nie może ponosić ujemnych konsekwencji finansowych. Jedną z podstawowych powinności pracodawcy w zakresie ochrony macierzyństwa jest zapewnienie pracownicom w ciąży (także karmiącym dziecko piersią) odpowiednich warunków pracy. Pracodawca może skorzystać z kilku rozwiązań, ale w każdym przypadku pracownica ma gwarancję uzyskiwania dotychczasowych zarobków. Przeniesienie pracownicy do pracy na innym stanowisku albo zmiana warunków pracy na dotychczasowym stanowisku, w tym także skrócenie czasu pracy, nie może bowiem pociągać za sobą ujemnych konsekwencji w sferze płacowej pracownicy. Dlatego w razie, gdy zmiany te spowodują obniżenie jej dotychczasowego wynagrodzenia, ma ona prawo do dodatku wyrównawczego. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 179 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
Czy wypłacić dodatek związkowcowi
W ramach zwolnień grupowych zamierzam dokonać wypowiedzenia zmieniającego chronionemu pracownikowi będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej. Zmiana stanowiska pracy spowoduje obniżenie jego dotychczasowego wynagrodzenia. Czy muszę wypłacać mu dodatek przez cały okres ochrony? Tak Przepisy prawa statuują bezwzględny zakaz wypowiadania umów w stosunku do określonej grupy pracowników, zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i indywidualnych. Szczególnie chronionym pracownikom pracodawca może jednak wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, ale do końca okresu ochronnego należy im się dodatek wyrównawczy, jeżeli w wyniku wypowiedzenia zmieniającego uległo obniżeniu ich wynagrodzenie. Dotyczy to między innymi pracownika będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli więc pracodawca dokona takiemu pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, to musi pamiętać, że do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony stosunku pracy, przysługuje mu dodatek wyrównawczy. Okres ochrony członka zarządu zakładowej organizacji związkowej określa uchwała zarządu organizacji związkowej, a po upływie tego okresu ochrona ta z mocy prawa przedłuża się na czas równy połowie okresu wynikającego z uchwały, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
Czy wykonujący pracę nakładczą ma prawo do dodatku
Zatrudniam pracowników w systemie pracy nakładczej. Jedna z pracownic zatrudnionych na umowę nakładczą dostarczyła orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono objawy choroby zawodowej. Z orzeczenia tego wynika niemożność wykonywania dotychczasowej pracy. Czy jeśli zmienię jej pracę na inną – mniej płatną – będę musiał wypłacać dodatek wyrównawczy? Tak W razie konieczności stwierdzonej orzeczeniem lekarskim pracodawca powinien powierzyć osobie zatrudnionej na podstawie umowy nakładczej inną pracę nienarażającą ją na działanie czynnika, który wywołał objawy powstawania choroby zawodowej. Jeżeli zaś wskutek powierzenia innej pracy wykonawca nie może uzyskać dotychczasowego wynagrodzenia, przysługuje mu dodatek wyrównawczy przez okres do trzech miesięcy, jednak najwyżej do wysokości najniższego wynagrodzenia. Pracownica może być uprawniona do dodatku przez okres do sześciu miesięcy. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy dotychczasowy przebieg leczenia rokuje odzyskanie przez wykonawcę zdolności do pracy poprzednio wykonywanej lub podobnej. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 303 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). ■ Par. 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1976 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. nr 3, poz. 19 z późn. zm.).
Czy 62-latek jest chroniony przed zwolnieniem grupowym
W tym roku skończyłem 62 lata. Jestem długoletnim pracownikiem dotychczasowego pracodawcy. Ze względu na duże zmiany organizacyjne i likwidację niektórych stanowisk otrzymałem wypowiedzenie warunków umowy. Mam być przeniesiony na stanowisko referenta, a dotychczas byłem kierownikiem księgowości. Czy zachowam dotychczasowe wynagrodzenie? Tak Pracownik w wieku przedemerytalnym korzysta ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę i zmieniającym warunki pracy lub płacy. Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca może jednak takiemu pracownikowi zmienić dotychczasowe warunki pracy i płacy. Gdy wypowiedzenie zmieniające dokonywane jest z przyczyn i w trybie określonym w tej ustawie, pracownikowi do końca okresu ochronnego należy się dodatek wyrównawczy, jeżeli w wyniku wypowiedzenia uległo obniżeniu jego wynagrodzenie. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.). ■ Art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).