Wprowadzenie progu dochodowego przesądza uchwalona przez Sejm oraz skierowana do podpisu prezydenta nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). To oznacza, że już od przyszłego roku nie wszyscy rodzice, którym urodzi się dziecko, otrzymają wsparcie. Jego przyznanie będzie uzależnione od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. Gmina zastosuje te same zasady jego obliczania, jakie obowiązują w przypadku zasiłków na dzieci. Będą więc brane pod uwagę dochody pochodzące z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

– Jeżeli dziecko urodzi się w styczniu 2013 r., to rodzic będzie musiał dołączyć dokumenty określające wysokość dochodów z 2011 roku, ponieważ jego wniosek zostanie złożony w okresie zasiłkowym, który rozpocznie się za niecały miesiąc, czyli 1 listopada – tłumaczy Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ponadto nowe przepisy będą dotyczyć rodziców, których dziecko urodzi się w przyszłym roku. To oznacza, że rodzice dzieci, które przyjdą na świat do 31 grudnia tego roku, którzy nie będą się spieszyć ze składaniem wniosku o becikowe (mają na to czas w ciągu 12 miesięcy od jego narodzin), nie zostaną zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodu.

Pomoc dla opiekunów

Te same zasady regulujące przyznawanie becikowego będą dotyczyć też osób, które sprawują opiekę prawną lub faktyczną nad dzieckiem albo je przysposobili. W przypadku gdy objęcie opieką nastąpi przed 1 stycznia 2013 r., świadczenie zostanie im przyznane według dotychczasowych przepisów. Po tym terminie gmina sprawdzi, czy ich dochody nie przekraczają ustawowego kryterium.

Zmiana kryterium

Nowelizacja przewiduje też, że kryterium to będzie podlegało weryfikacji w taki sam sposób, jak odbywa się to w przypadku progu dochodowego uprawniającego do zasiłków na dzieci. Nastąpi ona co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, a propozycja podwyższenia kryterium będzie przedstawiana Komisji Trójstronnej.

Nie zmieni się natomiast wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Tak jak becikowe, wynosi ono obecnie 1 tys. zł, ale podczas głosowania nad przyjęciem ustawy poparcie posłów zyskał wniosek mniejszości podwyższający go do wysokości 1,2 tys. zł. Jednak gdy ustawa trafiła do Senatu, ten przyjął poprawkę obniżającą dodatek. Podczas ponownego głosowania w Sejmie nie została ona odrzucona, co oznacza, że kwota dodatku pozostanie bez zmian.

Etap legislacyjny

Uchwalone przez Sejm