Do becikowego, które wynosi 1000 zł, mają prawo wszyscy, którym urodziło się dziecko, bez względu na to, ile zarabiają. Brak kryterium dochodowego nie oznacza jednak, że jego uzyskanie jest zwolnione ze spełnienia innych warunków. Od przyszłej matki wymagane jest udanie się do lekarza w określonym tygodniu ciąży i wykonywanie badań w jej trakcie.

Zaświadczenie lekarskie

Matka powinna być objęta opieką lekarza lub położnej od 10. tygodnia ciąży. Fakt ten musi być potwierdzony w zaświadczeniu wypisanym przez jedną z tych osób. Zaświadczenie może wydać również lekarz innej specjalizacji, np. rodzinnej na podstawie wyników lub karty ciąży, które dostarczy mu rodzic. Ciężarna musi dodatkowo mieć przeprowadzone co najmniej trzy badania – po jednym w każdym trymestrze ciąży. Dopiero gdy te dwa warunki są spełnione łącznie, zaświadczenie zostanie przyjęte przez ośrodek pomocy społecznej, który wypłaca pomoc.

Z dołączenia zaświadczenia lekarskiego nie jest zwolniona nawet matka, która całą ciążę lub jej część spędziła za granicą albo tam urodziła dziecko i chce po powrocie do kraju otrzymać becikowe. W takim przypadku, jeśli ma zagraniczną dokumentację medyczną, po jej przetłumaczeniu powinna udać się do lekarza, który na tej podstawie będzie mógł wystawić zaświadczenie.

Złożenie odwołania

Czasem zdarza się, że ze względu na długie kolejki do lekarzy lub zbyt późne wykrycie ciąży przyszła matka może trafić do lekarza w późniejszym terminie. Jeżeli lekarz wpisze na zaświadczeniu opiekę np. od 12. tygodnia ciąży, jak w przypadku naszej czytelniczki, to ośrodek pomocy społecznej nie wypłaci świadczenia. Jest jednak szansa na uzyskanie pieniędzy.

Pani Katarzyna powinna złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Nie musi udawać się do siedziby kolegium, ale zostawić swoje pismo w ośrodku pomocy społecznej, który wydał decyzję odmowną. Odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia, ale powinny się w nim znaleźć wyjaśnienia, dlaczego nie zgadza się z decyzją wydaną przez ośrodek pomocy społecznej i argumenty przemawiające za tym, aby została ona zmieniona. Na przykład wskazanie, że musiała długo czekać na wizytę u lekarza, a nie było jej stać na wizytę w prywatnym gabinecie.

Do lekarza trzeba zgłosić się w określonym terminie

Podstawa prawna

Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. nr 183, poz. 1234).

ODPOWIEDŹ EKSPERTA

Bartosz Frączyk radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Frączyk & Frączyk sp.j.

Na wniesienie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego kodeks postępowania administracyjnego ustanawia 14-dniowy termin obliczany od dnia doręczenia decyzji. Termin rozpoczyna bieg następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło doręczenie decyzji. Natomiast upływ ostatniego – czternastego dnia – uważa się za koniec terminu.

Kodeks reguluje też formę i treść odwołania, wskazując na zasadę ograniczonego formalizmu. To oznacza, że podanie może być wniesione pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Wskazana powyżej zasada ograniczonego formalizmu wymaga także, aby odwołanie zawierało co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, wskazanie jej adresu, żądanie oraz podpis wnoszącego, a w razie ustnego wniesienia do protokołu – także podpis pracownika, który go sporządził. Należy pamiętać, że jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie będzie zostawione bez rozpoznania. Jeżeli podanie nie będzie spełniać tych wymagań, rodzic zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.