Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że uczęszczanie dziecka do przedszkola lub żłobka nie pozbawi opiekuna prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego.
Gminy mają bowiem wątpliwości, czy w sytuacji gdy rodzic zgłasza się do nich z taką informacją, powinny dalej wypłacać mu wynoszący 400 zł miesięcznie dodatek. Wynikają one z brzmienia art. 10 ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn zm.). Zgodnie z nim dodatek nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, rodzic korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
– Nie do końca wiadomo, czy pobyt dziecka w przedszkolu przez kilka godzin dziennie oznacza zaprzestanie opieki nad nim – uważa Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Dodaje, że podobny problem dotyczy przypadków związanych z podejmowaniem pracy przez rodzica korzystającego z urlopu wychowawczego. Wtedy dodatek może być wypłacany, o ile jej wykonywanie nie koliduje z opieką nad dzieckiem, ale przepisy nie precyzują, jaką pracę i w jaki sposób może wykonywać opiekun.
Jednak, jak wyjaśnia nam resort pracy, przebywający na takim urlopie rodzic, który zdecyduje się umieścić dziecko w przedszkolu lub żłobku, nie musi się obawiać utraty dodatku. Przesądza o tym nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązująca od początku 2009 r.