Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu
Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracuję w firmie już prawie trzy lata. Teraz dostałem wypowiedzenie umowy. Trzyletni okres zatrudnienia minie mi w okresie wypowiedzenia. Chciałbym wiedzieć, czy w stażu pracy pracodawca powinien uwzględnić okres biegnącego już wypowiedzenia?
TAK Okresy wypowiedzenia umów na czas nieokreślony zależą od zakładowego stażu pracy pracownika. Im dłuższym stażem legitymuje się dany pracownik, tym dłuższy okres wypowiedzenia mu przysługuje. I tak okres ten wynosi wynosi w 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy w 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy w 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Czasami prawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia sprawiać może jednak kłopoty. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli określony staż pracy uprawniający do dłuższego okresu wypowiedzenia pracownik nabywa już po dokonaniu wypowiedzenia, czyli, innymi słowy, w okresie biegnącego już wypowiedzenia. Zagadnieniem tym zajmował się Sąd Najwyższy. W wyroku z 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99, OSNAPiUS 2000/14/544) stwierdził on, że o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 par. 1 k.p.) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 par. 2 k.p.). Warto jednak pamiętać, iż w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. PODSTAWA PRAWNA