Długość okresu wypowiedzenia może być różna. Zależy ona od rodzaju umowy wiążącej strony, a w przypadku umowy na czas nieokreślony od stażu zakładowego pracownika.

Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracuję w firmie już prawie trzy lata. Teraz dostałem wypowiedzenie umowy. Trzyletni okres zatrudnienia minie mi w okresie wypowiedzenia. Chciałbym wiedzieć, czy w stażu pracy pracodawca powinien uwzględnić okres biegnącego już wypowiedzenia?

TAK Okresy wypowiedzenia umów na czas nieokreślony zależą od zakładowego stażu pracy pracownika. Im dłuższym stażem legitymuje się dany pracownik, tym dłuższy okres wypowiedzenia mu przysługuje. I tak okres ten wynosi wynosi w 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy w 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy w 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Czasami prawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia sprawiać może jednak kłopoty. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli określony staż pracy uprawniający do dłuższego okresu wypowiedzenia pracownik nabywa już po dokonaniu wypowiedzenia, czyli, innymi słowy, w okresie biegnącego już wypowiedzenia. Zagadnieniem tym zajmował się Sąd Najwyższy. W wyroku z 11 maja 1999 r. (I PKN 34/99, OSNAPiUS 2000/14/544) stwierdził on, że o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 par. 1 k.p.) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 par. 2 k.p.). Warto jednak pamiętać, iż w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. PODSTAWA PRAWNA • Art. 32 par. 2, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy pracodawca może nie dać dni wolnych

Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę. W trakcie okresu wypowiedzenia chciałem skorzystać z trzech dni na poszukiwanie pracy (przysługuje mi trzymiesięczny okres wypowiedzenia). Niestety, pracodawca mi odmówił. Czy miał prawo tak zrobić?

TAK Dni na poszukiwanie pracy nie przysługują pracownikowi, który sam złożył wypowiedzenie. Prawo do nich mają pracownicy, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę i przysługuje im co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Prawo do dni wolnych mają też pracownicy, którym wypowiedziano warunki pracy i płacy, pod warunkiem że pracownik nie przyjął oferty pracodawcy. PODSTAWA PRAWNA • Art. 37, art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Czy muszę iść na urlop wypoczynkowy

Pracodawca dał mi wypowiedzenie i tego samego dnia udzielił mi całego zaległego urlopu i części urlopu za ten rok. Czy miał takie prawo, mimo że urlop miałam zaplanowany na inny termin i nie wyraziłam zgody na ten urlop?

TAK W okresie wypowiedzenia pracodawca może wysłać pracownika na urlop. I to zarówno na bieżący (oczywiście w wymiarze proporcjonalnym), jak i zaległy. Stanowi o tym art. 1671 k.p. Pracodawca postąpił więc prawidłowo. W takiej sytuacji nie ogranicza go bowiem ustalony wcześniej (czy to w planie urlopów, czy w porozumieniu z pracownikiem) termin wykorzystania urlopu przez pracownika. Nie potrzebuje też jego zgody. Z art. 36 par. 1 pkt 2 i 3 oraz par. 3 k.p. wynika, że okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok SN z 8 listopada 1988 r., I PRN 48/88, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1989/2/69). Warto więc pamiętać, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na podstawie art. 1671 k.p. dopiero po rozpoczęciu biegu okresu wypowiedzenia, a nie wcześniej. PODSTAWA PRAWNA • Art. 36, art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy urlop bezpłatny liczy się do stażu pracy

Wypowiadając mi umowę o pracę, pracodawca zastosował krótszy, niż wynikałoby to z mojego stażu pracy, okres wypowiedzenia. Do stażu zakładowego nie wliczył mi bowiem czterech miesięcy przebywania przeze mnie na urlopie bezpłatnym. Wiem, że jeśli pracodawca pomyli się co do długości okresu wypowiedzenia, pracownik ma prawo do wynagrodzenia do końca prawidłowo wyliczonego okresu. Czy mam szanse na takie wynagrodzenie?

NIE Urlop bezpłatny stanowi przerwę w zatrudnieniu. Okres tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej, nie wlicza się urlopu bezpłatnego udzielonego na zasadach wskazanych w art. 174 kodeksu pracy (por. Janina Suzdorf, Okresy wypowiedzenia umowy o pracę w świetle k.p., Służba Pracownicza nr 3/1998 r.). W opisanej sytuacji pracodawca prawidłowo określił długość przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia. PODSTAWA PRAWNA • Art. 36, art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).