Dzięki dotacjom z funduszy europejskich ponad 2,4 tys. osób niepełnosprawnych założyło w ostatnich latach własną firmę. Nadal jest możliwość otrzymania nawet 40 tys. zł na ten cel, a niepełnosprawni są jedną z grup uprzywilejowanych w większości projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości. Wielu poprzez udział w projektach realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki udało się znaleźć pracę i usamodzielnić ekonomicznie.
Na szczeblu centralnym działania adresowane do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz rzadko występującymi realizowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizację (w ramach poddziałania 1.3.6 PO KL) przeznaczono ponad 285 mln zł. Ze środków tych skorzysta 15 tys. osób (np. z upośledzeniem umysłowym, głuchoniewidomych, z autyzmem) mających problemy na rynku pracy oraz członków ich najbliższego otoczenia.
Na poziomie regionalnym niepełnosprawni mogą skorzystać ze wsparcia w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, stanowiąc tam jedną z grup docelowych. W priorytecie tym realizowane są projekty mające na celu aktywizację zawodową niepełnosprawnych poprzez takie formy wsparcia jak: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i psychologiczno-doradcze, szkolenia, staże czy praktyki zawodowe. Na ich realizację przeznaczono ponad 9,5 mld zł.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak wielu niepełnosprawnych zostało ogółem objętych wsparciem z funduszy europejskich, ponieważ mogli oni korzystać z wielu projektów przeznaczonych dla różnych grup. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez poszczególne województwa w sprawozdaniach rocznych, do końca 2011 r. ze wsparcia w całym Programie Kapitał Ludzki skorzystało blisko 152,8 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 15,5 tys. w projektach realizowanych centralnie i 137,3 tys. – regionalnie.
W sposób pośredni osoby niepełnosprawne są wspierane również przez projekty inwestycyjne – zarówno infrastrukturalne, jak i podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw. W zdecydowanej ich większości uwzględniane były elementy mające na celu ułatwienie niepełnosprawnym samodzielnego poruszania się, dostępu do budynków – również biurowych – oraz stanowisk pracy powstających w wyniku projektów realizowanych w firmach.