Komu przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe.

Komu przysługuje becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł (na jedno dziecko) przysługuje matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu, niezależnie od osiąganych dochodów. Pisemny wniosek o wypłatę becikowe składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, lub od dnia objęcia opieką prawną lub przysposobienia dziecka. Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpoznania.

Kiedy nie przysługuje becikowe

- Jeśli wniosek zostanie złożone po upływie terminu
- Jeżeli matka dziecka nie pozostawała po opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu
- Jeżeli członkom rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej)

Dokumenty wymagane do wypłaty becikowego

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
- dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka)
- oświadczenie o sposobie wypłaty
- Zaświadczenie lekarskie:
Od stycznia 2012 roku do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wymagane jest zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie (potwierdzające odbycie co najmniej 3 wizyt u ginekologa) jest wystawiane na specjalnym formularzu (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).
Podstawa prawna

- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).