– W tym roku kwota dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wynosi 39,9 mld zł. I jest to kwota ogółem, która ma gwarantować wypłaty wszystkich świadczeń z FUS, a nie samych emerytur – wyjaśnia Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Z kolei planowane wydatki na emerytury z FUS wyniosą 113,6 mld zł, chociaż w ubiegłym roku była to kwota 108 mld zł. Na wypłatę rent będzie trzeba przeznaczyć 38,5 mld zł (rok temu 36,8 mld zł). Potrzebne będą także środki na wypłatę dodatków do świadczeń. Prawie 5 mld zł zostanie przeznaczone na dodatki pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie. Zwiększyła się także z 7,3 do 7,9 mld zł kwota na zasiłki chorobowe.

Na pozostałe zasiłki i świadczenia z FUS zostanie przeznaczone 7,1 mld zł (rok temu 6,4 mld zł ). Z kolei prewencja rentowa będzie kosztować 0,18 mld zł, a wypadkowa – 3,6 mln zł.

Z danych więc wynika, że sytuacja FUS wciąż jest trudna, i to mimo wygaszenia od początku 2009 roku większości przywilejów emerytalnych. Każdego roku ponoszone są bowiem koszty związane z uprawnieniami przyznanymi wcześniej. W efekcie zobowiązania w tym roku osiągną kwotę 22,4 mld zł, z tytułu zaciągniętych kredytów 0,73 mld zł oraz pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa 15,9 mld zł.

Jak zwracają uwagę eksperci ZUS, którzy przygotowali prognozę wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013 – 2017, także w przyszłości nie będzie lepiej. Na deficyt budżetowy nadal będzie mieć wpływ niedobór środków w funduszach emerytalnym i rentowym. Każdy z nich do 2017 roku będzie generować deficyt roczny. Rosnące nadwyżki roczne generowane przez fundusz wypadkowy będą mieć niewielki wpływ na poprawę sytuacji finansowej całego FUS.

Inaczej niż w ZUS, który mimo trudnej sytuacji ma szanse na wypłacalność, wygląda sytuacja w systemie rolniczym. KRUS w tym roku łącznie otrzyma dotację w wysokości 15,2 mld zł. Z pieniędzy tych aż 11,2 mld zł będzie przeznaczone na wypłaty emerytur, a 2,5 mld zł na renty.

7,4 mln osób pobiera renty i emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

1772,33 zł wynosi przeciętna wysokość świadczenia rentowego lub emerytalnego