Powiaty, które zdecydowały się na udział w pilotażowym programie Aktywny samorząd, tylko do piątku mają czas na podpisanie porozumień z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od tego zależy, czy dostaną pieniądze na rehabilitację.
Program ten przewiduje przejęcie przez samorządy niektórych zadań, które dotychczas realizowały oddziały wojewódzkie funduszu. Należy do nich przyznawanie niepełnosprawnym dofinansowań m.in. do zakupu wózków inwalidzkich, urządzeń brajlowskich i kosztów kursów prawa jazdy. Jednak w związku z zastrzeżeniami, które co do zasad realizacji programu zgłaszał Związek Powiatów Polskich, termin na podpisanie porozumień został przedłużony do 29 czerwca. Natomiast do 6 lipca powiaty muszą złożyć wniosek o przyznanie im pieniędzy.
– Udało nam się wypracować kompromis w kwestii przeznaczenia wyższej kwoty na pokrycie kosztów obsługi programu oraz uproszczenia wzorów wniosków o uzyskanie dofinansowania – mówi Marek Wójcik z ZPP.
Dodaje, że PFRON we współpracy ze związkiem przeprowadzi szkolenia wśród pracowników powiatów na temat jego wdrażania.
Zarząd funduszu ogłosił też tegoroczne kierunki działań i realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II, który jest skierowany do samorządów powiatowych i wojewódzkich. Zakłada on możliwość uzyskania dofinansowania z zakresu siedmiu obszarów (oznaczonych literami od A do G). Dotyczą one m.in. likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych, tworzenia spółdzielni socjalnych oraz likwidacji barier transportowych.
Z programu będą mogły jednak skorzystać tylko te powiaty, które spełniają warunki określone przez PFRON. Na przykład do ubiegania się o dopłatę do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D) uprawniony jest powiat położony na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca jest niższe niż 90 proc. PKB na jednego mieszkańca w kraju, lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju.
Samorządy mają czas na składanie wniosków do 31 lipca, z wyjątkiem obszaru E, obejmującego uzyskanie wkładu własnego do realizacji projektów unijnych. W tym przypadku czas na jego złożenie został wyznaczony do 15 listopada.