Program ten przewiduje przejęcie przez samorządy niektórych zadań, które dotychczas realizowały oddziały wojewódzkie funduszu. Należy do nich przyznawanie niepełnosprawnym dofinansowań m.in. do zakupu wózków inwalidzkich, urządzeń brajlowskich i kosztów kursów prawa jazdy. Jednak w związku z zastrzeżeniami, które co do zasad realizacji programu zgłaszał Związek Powiatów Polskich, termin na podpisanie porozumień został przedłużony do 29 czerwca. Natomiast do 6 lipca powiaty muszą złożyć wniosek o przyznanie im pieniędzy.

– Udało nam się wypracować kompromis w kwestii przeznaczenia wyższej kwoty na pokrycie kosztów obsługi programu oraz uproszczenia wzorów wniosków o uzyskanie dofinansowania – mówi Marek Wójcik z ZPP.

Dodaje, że PFRON we współpracy ze związkiem przeprowadzi szkolenia wśród pracowników powiatów na temat jego wdrażania.

Zarząd funduszu ogłosił też tegoroczne kierunki działań i realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II, który jest skierowany do samorządów powiatowych i wojewódzkich. Zakłada on możliwość uzyskania dofinansowania z zakresu siedmiu obszarów (oznaczonych literami od A do G). Dotyczą one m.in. likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych, tworzenia spółdzielni socjalnych oraz likwidacji barier transportowych.

Z programu będą mogły jednak skorzystać tylko te powiaty, które spełniają warunki określone przez PFRON. Na przykład do ubiegania się o dopłatę do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D) uprawniony jest powiat położony na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca jest niższe niż 90 proc. PKB na jednego mieszkańca w kraju, lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju.

Samorządy mają czas na składanie wniosków do 31 lipca, z wyjątkiem obszaru E, obejmującego uzyskanie wkładu własnego do realizacji projektów unijnych. W tym przypadku czas na jego złożenie został wyznaczony do 15 listopada.